Помнікі гісторыі права Беларусі. Самы знакаміты помнік права Беларусі

Гісторыя развіцця дзяржавы непарыўна звязана з фарміраваннем нормаў права, якія замацоўвалі і рэгулявалі асноўныя бакі жыццядзейнасці грамадства.

У гэтым раздзеле знаходзяцца найбольш цікавыя крыніцы права: дагаворы, граматы, судзебнікі, статуты, Канстытуцыі, законы, іншыя акты, якія дзейнічалі ў той ці іншы перыяд. Менавіта гэтыя помнікі з`яўляюцца гістарычнымі сведкамі грамадскага ладу нашых продкаў, лепшым матэрыялам для знаёмства з дзяржаўным механізмам, рознымі галінамі права.

Калi з`явiлiся першыя законы – ведаюць нямногія. Але самы знакамiты помнiк права Беларусi прыгадае амаль кожны наш суайчыннiк: Статут Вялiкага княства Лiтоўскага. Разам са Статутам да нас дайшлi прынцыпы адзiнства права ў дзяржаве, падзел улады на заканадаўчую, выканаўчую і судовую, прэзумпцыя невiнаватасцi i іншае.

Станаўленне дзяржаўнасці на землях сучаснай Беларусі налічвае больш чым тысячагадовую гісторыю, пачынаючы з утварэння ў 9 стагоддзі Полацкага, Тураўскага, Наўгародскага і некаторых іншых княстваў. Першапачаткова гэтыя княствы ўваходзілі ў склад Кіеўскай Русі – надзвычай пашыранай сярэднявяковай федэрацыі з пэўнымі адносінамі паміж князямі на пачатках сюзерэнітэту-вассалітэту. Некаторыя з буйных княстваў у 10–12 стст. сталі фактычна незалежнымі і кіраваліся прадстаўнікамі мясцовых дынастый.

У гэты жа час пачало фарміравацца і канстытуцыйнае (дзяржаўнае) права. Далей, па меры развіцця новых дзяржаўных утварэнняў, развіваліся і прававыя нормы, што замацоўвалі і рэгламентавалі асноўныя бакі жыццядзейнасці дзяржавы.

З сярэдзіны 13-га да канца 18-га стагоддзя землі Беларусі ўваходзілі ў склад Вялікага княства Літоўскага як фактычна незалежная суверэнная дзяржава, а таксама ў склад Рэчы Паспалітай у якасці адной з дзвюх асноўных складаючых частак федэрацыі.

Пасля ўключэння ў склад Расійскай імперыі Беларусь не мела дзяржаўнага статусу, што знайшло адлюстраванне ў яе афіцыйнай назве з 1840 года – Паўночна-Заходні край. У дачыненні да Беларусі не было выдана спецыяльных законаў, што выдзялялі б яе як рэгіён, які знаходзіўся ў асобым прававым становішчы. Этнічная тэрыторыя беларусаў з 1801 года ўваходзіла ў склад Мінскай, Магілёўскай, Віцебскай, Гродзенскай і Віленскай губерній.

25 сакавіка 1918 года ва ўмовах акупацыі Беларусі германскімі войскамі ў ходзе Першай сусветнай вайны была абвешчана Беларуская Народная Рэспубліка – нацыянальная буржуазна-дэмакратычная дзяржава. Аднак паўнавартаснай дзяржавай яна не стала, бо не мела Канстытуцыі, не мела дзяржаўнай граніцы, уласных узброеных сілаў, фінансаў і іншых атрыбутаў дзяржаўнасці.

Арганізацыя палітычнага і эканамічнага жыцця пасля ўтварэння 1 студзеня 1919 года Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі адбывалася пад кантролем цэнтральных уладаў. Некамуністычныя партыі і арганізацыі былі забаронены, а кіраўнічыя функцыі сканцантраваны ў руках партыйнага апарата. Разам з тым Канстытуцыя БССР абвяшчала, што ўся ўлада ў рэспубліцы належыць Саветам рабочых, сялянскіх і салдацкіх дэпутатаў. З 1937 года па 1996 год вышэйшым органам дзяржаўнай улады з`яўляўся Вярхоўны Савет.

Дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце рэспублікі, прынятая 27 ліпеня 1990 года, паклала пачатак навейшай гісторыі незалежнай дзяржавы.

Падзеі і жыццё людзей, што пражывалі на тэрыторыі сучаснай Беларусі, непарыўна звязаны з грамадскімі адносінамі і прававымі нормамі, што дзейнічалі ў розныя гістарычныя перыяды. Таму так важна ведаць гісторыю права нашых подкаў. Веданне гісторыі, сваіх каранёў дапамагае асэнсаваць сучаснасць і зазірнуць у будучыню.

Cтатут – самы знакаміты помнік права Беларусі, напісаны і амаль адразу ж надрукаваны ў Віленскай тыпаграфіі братоў Мамонічаў. Спецыяльным законам ён быў уведзены ў дзеянне 28 студеня 1588 г.

Работу камісіі па падрыхтоўцы Статута ўзначальвалі высокакваліфікаваныя правазнаўцы свайго часу – канцлер А.Б.Валовіч і падканцлер Л.І.Сапега, на сродкі апошняга і быў надрукаваны Статут. Заканадаўцы ганарыліся Статутам і яго мовай, адзначаючы ў прадмове да Статута: «не обчым яким языком (мелася на ўвазе лацінская мова – аўт.), але сваим власным права списаные маем». Тэкст Статута падзяляўся на 488 артыкулаў, змешчаных у 14 раздзелах. Ён уключаў нормы ўсіх галін тагачаснага права – канстытуцыйнага, адміністрацыйнага, грамадзянскага, крымінальнага, судова-працэсуальнага і нават прыродаахоўчага. Увесь Статут пранізвала ідэя прававой дзяржавы, адной з падстаў якой быў замацаваны ім прынцып падзелу ўладаў – заканадаўчая ўлада належыла сойму, выканаўчая – вялікаму князю і радзе, судовая – судовым органам. Больш дакладна ў Статуце былі выкладзены прынцыпы абмежавання ўлады манарха, адзінства права на ўсёй тэрыторыі дзяржавы і адносна ўсіх свабодных людзей, прэзумпцыя невінаватасці, прыярытэт пісанага права і шмат іншага. Шматлікія нормы Статута сведчаць, што заканадаўца імкнуўся прытрымлівацца прынцыпу справядлівасці ва ўсіх праваадносінах і абараняць не толькі саслоўныя правы шляхты, але асабістыя правы і інтарэсы кожнага свабоднага чалавека «почоншы от вышшого стану аж до нижшого».

Закон замацоўваў такія важныя канстытуцыйныя прынцыпы, як суверэнітэт дзяржавы і народа, роўнасць усіх свабодных людзей перад законам, права чалавека на ўласнасць, на ахову яго жыцця, гонару, маёмасці, на судовую абарону і інш. Заканадаўца, зыходзячы з самых прагрэсіўных ідэй свайго часу, замацаваў у Статуце палажэнне, якое мела месца ў папярэдніх законах, аб тэрытарыяльнай цэласнасці дзяржавы і яе недатыкальнасці (раздз. 3, арт. 1), тым самым абвясціўшы суверэнітэт Вялікага Княства Літоўскага насуперак Люблінскай уніі.

Складальнікі Статута вырашылі шэраг прававых праблем у духу самых прагрэсіўных прававых тэндэнцый. Нормы Статута абавязвалі службовых асоб, у тым ліку і самога вялікага князя, дзейнічаць у межах закона, абараняць інтарэсы дзяржавы і народа. Статут дэклараваў свабоду хрысціянскага веравызнання і абавязваў манарха «покой посполитый межы розорваны ми и розными людми в вере и набоженстве заховывать» (раздз. 3, арт. 3).

Нормы Статута сведчаць аб яго гуманістычнай накіраванасці. У ім гаворыцца, што «чоловеку почстивому ничого не маеть быти дорожшого над вольность». Закон дэкларуе права жанчын па сваёй волі выходзіць замуж, валодаць маёмасцю, забараняе цяжарную жанчыну прысуджаць да смяротнага пакарання, абараняе жыццё жанчыны двайным крымінальным штрафам (галоўшчынай) і нават умешваецца ў прывілею царквы на развод мужа і жонкі. Аб гуманізме закона сведчаць і артыкулы, якія прадугледжваюць вызваленне ад пакарання псіхічна хворых людзей і тых, хто знаходзіўся у стане неабходнай абароны, а таксама непаўналетніх злачынцаў, прычым узрост крымінальнай адказнасці павялічваўся з 14 да 16 гадоў.

Шмат увагі Статут надаваў судовай дзейнасці, прычым замацаваў права ўсіх людзей судзіцца толькі пісанымі статутнымі нормамі, рэгламентаваў адказнасць за правапарушэнні толькі самога злачынцы і абавязкова па суду ў адпаведнасці з законам (раздз. 1, арт. 2). Асаблівыя патрабаванні закон прад`яўляў да суддзяў. У выніку судовай рэформы судовыя пасады ў новыя шляхецкія суды сталі выбарнымі і аддзеленымі ад адміністрацыі. Пры ўступленні на пасаду на першай судовай сесіі суддзі павінны былі прынесці прысягу, тэкст якой рэгламентаваўся законам (раздз. 4, арт. 1). Пры вызначэнні меры пакарання суддзі абавязваліся ўлічваць усе абставіны справы, судзіць справядліва, адпаведна статутным нормам, а ў выпадку няўпэўненасці – схіляцца да вызвалення падсуднага ад пакарання. Судовы працэс меў адкрыты, спаборны характар. Закон рэгламентаваў і статус адвакатаў (пракуратараў), прычым сіратам і бедным людзям адвакаты павінны былі прызначацца бясплатна.

Аб значнасці Статута 1588 года сведчыць тое, што ён заставаўся дзеючым законам на беларускіх землях амаль да паловы XIX ст.

Выдадзены у Крэве 14 жнiуня 1385 года

Мы, Ягайла, з ласкi Божай (virtute Dei) вялiкi князь Лiтоўскi, Pyci гаспадар (dominus) i спадкаемец (дзедзiч, у тэксце – haeres, heres) прыроджаны, абвяшчаем yciм, каму належыць, i тым, якiя гэты лiст бачыць будуць, тое, пра што нам паведамiлi з боку найяснейшай пaнi, з Божай ласкi (Е.) (Альжабеты) каралевы1 Вугорскай, Польскай, Далмацкай i г.д., шляхетныя (годныя) i шаноўныя мужы айцец Стэфан, пробашч (dominos praepositum) Ханадзенскi, Уладзiслау, сын Какаса дэ Каза, каштэлян (castellanum) з Патока, Влодка, падчашы (чашнiк, pincernam) Кракаускi, Мiкалай, каштэлян 3aвіxocкi i Крыстын (Хрысцiян), дзяржаўца (tutorem) Kaзiмipcкi. Спачатку тады сказалi, што Ягайла, як асвечаны князь лiтоўскi, выправiў cвaix паунамоцных паслоу папярэдне да паноў зямян польскiх, а затым да яе каралеўскай вялiкасцi. Тыя ж паслы, якія да каралеўскай вялiкасцi (maiestatem) былi пасланы, узялi з сабой даверчыя лiсты ад галоўнага i вярхоўнага пасла яснавяльможнага пана2 (князя) Скiргайлы, брата вялiкага князя Ягайлы, якi з пэўных прычын не мог асабiста з'явiцца да яе каралеўскай вялiкасцi. Паслы яго, князь Барыс i Ганка, староста (capitaneus) вiленскi, стаўшы перад каралевай Вугорскай, гэтак, выкладаючы справу гаварылi:

«Многа цэзараў, каралёў i розных князёў пpaгнyлi ўвайсцi у сталыя стасункi сваяцтва з тым жа вялiкiм князем лiтоўскiм; але Бог усемагутны наканаваў гэта асобе вашай каралеўскай ягамосцi (вялiкасцi).

Таму, найяснейшая пaнi, споўнi гэтае дабратворнае прадвызначэнне, вазьмi вялiкага князя Ягайлу за сына i аддай яму у жонкi найбольш каханую дачку сваю, Ядвiгу, каралеву Польскую. Упэўненыя, што з гэтага саюзу вынiкне хвала Богу, збавенне душам, пашана (гонар) людзям i памнажэнне каралеуству3 (Regni extitisse). Перш як тое, пра што iдзе мова, да адпаведнага канца дойдзе, вялiкi князь Ягайла з yciмi братамi, яшчэ не ахрышчонымi, а таксама з крэўнымi, са шляхтай, зямянамi большымi i меншымi, якiя на землях яго жывуць, хоча, зычыць i прагне прыняць веру каталiцкую святога рымскага Касцёла. Не мaглi схiлiць яго да гэтага, як настойлiва не дамагалiся, шмат якiя цэзары i розныя князi, бо Бог усемагутны славу гэтую для вашай каралеўскай4 вялiкасцi захаваў. Дзеля несумненнасцi i моцы сказанага абяцае вялiкi князь Ягайла сабраць (скласцi) i выкарыстаць (выдаць) (ponere et exhibere5) увесь свой скарб (усе свае скарбы) для вяртання страт, якiя панеслi як Польшча, так i Лiтва, калi толькi каралева Вугорская дачку сваю, Ядвiгу, каралеву Польскую, шлюбам сямейным злучыць. Вялiкi князь Ягайла6 абяцае суму, умоўленую (памiж) каралевай Вугорскай i князем Аустрыi (et ducem Austriae), менавiта двойчы сто тысяч фларэнаў, сабраць (скласцi) i выплацiць. Той жа вялiкi князь Ягайла абяцае i гарантуе ўласнымi сродкамi i стараннем (намаганнем) вярнуць каралеўству Польскаму ўсе кpai, кiм бы яны ад яго не (былi) адарваны i забраны. Той жа вялiкi князь Ягайла абяцае вярнуць першасную вольнасць yciм хрысцiянам, у першую чаргу людзям абодвух полаў з зямлi польскай звычаем вайсковым забраных i пераселеных, i кожны або кожная будзе мець магчымасць падацца туды, куды захоча. Нарэшце, той жа вялiкi князь Ягайла абяцае землi свае лiтоўскiя i рускiя на вечныя часы да Кароны каралеўства Польскага далучыць».

Таму мы, вышэйназваны вялiкi князь Ягайла, на спамянутую пасольскую прапанову, дадзеную i выказаную ад нашага iмя панам каралеўства Польскага праз вышэйназванага Скiргайлу, брата нашага улюбёнага, а таксама на паручыцельства, учыненае найяснейшай каралеве вугорскай Альжабеце упаўнаважанымi, накiраванымi тым жа братам нашым, у прысутнасцi паслоў пaнi каралевы, як Вугорцаў, так i Палякаў, да нашай высокасцi пасланых, разам з братамi нашымi, князямi лiтoўcкiмi Скiргайлам, Карыбутам, Вiтаўтам, Лiгвенам, а таксама ад iмя iншых братоў нашых, прысутных i непрысутных, згаджаемся i абвяшчаем як вышэйназванай пaнi каралеве, так i спамянутым панам кэралеуства польскага; гэтыя ж прапановы пасольскiя мы загадалi зацвердзiць нашымi i нашых братоў пячаткaмi i тое ўсе пацвярджаем. (Quasquidem legationes cum nostri ас fratrum nostrorum praescriptorum sigillorum praesentium [appensione]7 duximus fore ratificatas et per omnia modis praemissis affirmatas).

Вiшнеўскi А.Ф., Юхо А.Я. Гiсторыя дзяржавы i права Беларусi ў дакументах i матэрыялах (са старажытных гадоў да нашых дзен). – Мн., 1998. – С. 34–35.
_________________________________
*У гiстарычный лiтаратуры выказваецца думка, што «Акт Крэўскай унii 1385 года» з'яуляецца тыповай фальсiфiкацыяй сярэдневякоуя. /Гл.: Юхо Я. A. Kapoткi нарыс гiсторыi дзяржавы i права Беларуси: Вучэбны дапаможнiк. Мн., 1992. С. 84–85. Пераказ дагавора Крэўскай унii прыведзены у кнiзe I.M. Данiловiча «Скарбнiца грамат...» («Skarbiec dyplomatow ...». Т. 1–2. Wilno, 1860,1862).
1. У арыгiнале – regina, regina, пазней першы выраз закрэслены i той жа рукою напiсана – Е.
2. Principe, у арыгiнале – principi.
3. Augmentum, у арыгiнале – agmentum.
4. Reginali, у арыгiнале – reginalis.
5. У арыгiнале exibere.
6. Гэты выраз напiсаны гэтай жа рукою на iнтэрлiнii (fr.interligne – памiжраддзе).
7. У арыгiнале гэты цi iншы выраз апушчаны.

Готландская рэдакцыя

Что ся деете по вёремьнемь, то отиде то по верьмьнемь; приказано боудете добрым людем, а любо грамотою оутвердять, како то боудете всем ведом, или кто посль живыи останеться. Того лета, коли Албрахт, вл(а)д(ы)ка Ризкии, оумьрл, оуздоумал князе Смольнескыи Мьстислав, Д(а)в(ы)д(о)в сын, прислал в Ригоу своего лоучьшего попа Ерьмея и с нимь оумьна моужа Пантелья ис своего города Смольнеска: та два была посл(о)м oy Ризе, из Ригы, ехали на Гочкыи берьго, тамо твердити мир Оутвердили мир, что был не мирно промьжю Смольньска и Ригы, и Готскымь берьгомь всем коупчем. Пре сеи мир троудилися д(о)брии людие: Ролфо ис Кашеля, Божи дворянин, Тоумаше Смолнянин, ажбы миро был и д века; оурядили пак мир, како было любо Роуси и всемоу Латинескомоу языкоу, кто то оу Роусе гостить. На том мироу, ажбы мир твьрд был, тако был князю любо и РиЖан(о)м всем и всемоу Латинескомоу языкоу и всемь темь, кто то на Оустоко моря ходить, ажбы налзл правдоу то нап(и)сати, како то держати Роуси с Латинескымь языкоме и Латинескомоу языкоу с Роусию то держати аж быхм что тако оучинили; того Бог не дай, ажбы про-мьжю нами бои был, а любо ч(е)л(о)в(е)ка оубиють до смерти, како ч(е)л(о)века то отплатити, ажбы мир не р(а)здроушен был; так платити, како то бы обоим любо были.

Зде починаеться правда:

1. Аже боудеть свободеныи ч(е)л(о)в(е)к оубит, 10 гривен серебра за голвоу.
2. Аже боудете хол(о)п оубит, 1 гривна серьбра заплатити: оу Смольнескь, тако платити и оу Ризе и на Готскомь берьзе.
3. Око, роука, н(о)га, или ин что любо, по пяти гривьн серьбра от всякого платити: за ок(о) 2 серьбра, за роукоу 5 серьбра, за н(о)гоу 5 серьбра, и за всякыи соустав пять гривьн серебра; за зоуб 3 гривн серебра: и Смольньскь и оу Ризе и на Гочкомь березе.
4. Кто биеть дроуга дерев(о)мь, а боудете синь, любо кровав, полоуторы гривны серебра платити емоу.
5. По оухоу оударите, 3 четверти серебра.
6. Послоу и попу что оучинять, за двое того оузяти, два платежя.
7. Аже кого оуранять, полоуторы гривны серебра, аже боудете безвека: тако платити оу Смоленеске и оу Ризе и на Гочкомь берьзе.
8. Аже извиниться Роусин оу Ризе, или на Гочк(о)мь березе, оу дыбоу его не сажати.
9. Аже извиниться Латинин оу Смольнеске, не мьтати его оу погреб, аже не боудете пороукы, то оу жельза оусадить.
10. Аже Латинин дасть Роусиноу товар свои оу д(о)лго оу Смольн(е)ске, заплатити Немциноу пьрвее, хотя бы инмоу комоу виноват был Роусиноу. Тако оузяти Роусиноу оу Ризе и на Готскомь березе.
11. Аже разгневаеться князе на своего человека, а боудете вин(о)ват Немчицю Роусин, а отимь(е)ть князе все, женоу и дети оу холопство, первое платити емоу Латинину, а потомь князю как любо с своимь ч(е)л(о)в(е)к(о)мь. Такоу правдоу взяти Роусиноу оу Ризе и на Гочк(о)мь березе.
12. Аже Латинин дасть княжю х(о)лопоу в заем, или ин(о)моу доброу чел(о)в(е)коу, а оумрете не заплатив, а кто емльть его остаток, томоу платити Немчиноу. Такова правда оузяти Роусиноу оу Ризе и на Гочкомь березе.
13. Роусиноу не оупирати Латинина однемь послухомь, аже не боудете двою послоухоу, одиного Немчича, а дроугого Роусина, добрых людии. Тако Латининоу не пьрьпрети Роусина, аже не боудеть послоуха Роусина, а дроугого Немчина оу Ризе и на Гочкомь березе.
14. Роусиноу не вести Латинина ко жельзоу горячемоу, аже сам всхочете. А Латининоу тако Роусина не вести аже сам всхочете.
15. Роусиноу не звати Латина на поле биться оу Роускои земли, а Латининоу не звати Роусина на поле биться оу Ризе и на Готскомь березе.
16. Аже Латинескии гость биеться мьжю с(о)бою оу Роускои земли любо мьчемь, а любо дерев(о)мь, князю то не надобе, мьжю с(о)бою соудити. Тако, аже Роускии гость биеться оу Ризе или на Гочкомь березе, Латине то не над(о)бе, а те (сами) промьжю с(о)бою оурядятеся.
17. Аже застанете Роусин Латинеского человека (со) своею женъ(о)ю, за то платити гривьн 10 серебра. Тако оучинити Роусиноу оу Ризе и на Гочкомь берьзе платити.
18. Аже Латинескыи человек оучинить насилье свободнь жене, а боудеть пьреже на ней не 6ыл(о) сорома, за то платити гривен 5 серебра. Тая правда оузяти Роусиноу оу Ризе и на Готескомь березе. Аже боудете пьрвее на ней с(о)р(о)м был, взяти ей гривна серьбра за насилие.
19. Аже насилоуеть робе, а боудоуть на него послоуси, дати емоу гривна серебра. Такова правда взяти Роусиноу оу Ризе и на Гочкомь березе.
20. Аже мьжю Роусиномь и Латинескмь свяжеть дроуг дроуга без вины, за то платити 3 гривны серебра.
21. Аже боудете Роусиноу платити Латинескомоу; а не всх(о)четъ платити, то ть Латинескомоу просити детского оу тиоуна. Аже дасть наем детьскомоу, а не исправить за (8) днии товара оу Роусина, то ть дати емоуна с(о)бе пороука.
22. Аже Смолняне не дадоуть емоу в(о)ль, Смолнян(о)мь платити самым д(о)лг платити. Тая правда оузяти Роусиноу оу Ризе, и на Гочкомь березе.
23. Аже тиоун оуслышить - Латинескыи гость пришел, послати ему люди с колы пьревести товар, а не оудержати емоу; аже оудержить, оу томь ся можете оучинити пагоуба.
24. Который В(о)л(о)чанин в(о)змьть Латиньскыи товар черес В(о)л(о)к вести, а что погинеть от того товара, что емоу приказано, то платити всем В(о)л(о)чанам. Тая правда Роуси оузяти оу Ризе и на Гочкомь березе.
25. Аже Латинескии придеть к городу, свободно емоу продавати, а противоу того не молвити никому же. Тако делати Роуси оу Ризе и на Гочкомь березе.
26. Аже Латинескии оусхочеть ехати и (со) Смольнеска (со) своимь товаромь в иноу стороноу, про то его князю не держати, ни,иномоу никомоу же. Тако Роусиноу ехати из Гочкого берега д(о) Травны.
27. Аже Роусин коупить оу Латинеского ч(е)л(о)в(е)ка товар, а в(о)змь(е)ть к собе, то ть Латинескомоу не взяти товара наоуспять, Роусиноу томоу платити. Тако Роусиноу не оузяти оу Латинеского товара своего опять платити емоу.
28. Роусиноу не звати Латинеского на иного князя соуд, лише пред Смольнеского князя; аже сам всхочете, т(о) ть идеть. Тако Латинескомоу не звати Роусина на иныи соуд, лише оу Ригоу и на Гочкыи берего.
29. Роусиноу не ставити на Латинеского детьского, не явивше старость (старосте) Латинескомоу: аже не слоушаеть старосты, то ть можеть на него дет(с)кого приставити. Тако Латинескомоу на Роусина не ставити бирица оу Ризе, ни на Гочькомь березе.
30. Латинескомоу есть в(о)лно оу Смольнеске, который товар х(о)чътъ коупити, бес пакости. Тако делаити Роуси оу Ризе и на Гочкомь березе.
31. Латинескомоу не ехати на въ(о)иноу с княземь, ни с Роусию, аже сам х(о)чьть, тоть едеть. Тако Роусиноу не ехати с Латинескымь на въ(о)иноу, ни оу Ризе, ни на Гочкомь березе; аже хочеть сам, т(о) ть едеть.
32. Который Роусин, или Латинескыи имьть татя, над темь емоу своя в(о)ля, камь его хочеть, там дежеть.
33. Ни одиномоу же Роусиноу не дати пересоуда оу Ризе ни на Гочкомь березе; тако Латинескомоу оу Роускои земли не дати пересо уда никомоуже. Которое ороудие доконьчано боудеть оу Смолнескь мьжю Роусию и мьжю Латинескимь языкомь, пьред соудиями и пьред добрыми людми; боль того не починати оу Ризе и на Гочькомь березе; а что боудеть д(о)кончано оу Ризе и на Гочкомь берьзе, перьд соудия ми и пьрьд д(о)брыми людми, того оу Смольн(е)ске не починати.
34. Всякому Латинескому ч(е)л(о)в(е)коу свободен путе из Гочкого берега до Смольнеска без мыта. Тая правда есть Роуси из Смольнеска до Гоцкого берега.
35. Како тако боудете, како придоуть Латинескии гость оу город с Волока, дати им княгини постав частины, тиоуноу на В(о)л(о)це дати роукавице, ажбы товар пьревьзл без держания.
36. Латинескомоу дати от двою капию в(о)ску весцю коуна смольнеская.
37. Коупить Латинескыи гривноу зол(о)та, дасть весити, дати емоу весце ногата смольнеская. Аже продасть, не дати ничего же.
38. Аже Латинесюи коупить со(с)уды серебреные, дати емоу весцю от гривны серебра по ногате смольнескои. Аже продасть, не дати (ему) ничего же.
39. Аже Латинескии коупить гривну серебра, дати емоу вьсцю две векши. Аже продасть, не дати (ему) ничего же.
40. Аже Латинескии дасть серебро пожигати, дати емоу от гривны серебра коуна смольнеская.
41. Аже капь, чимь то весяте, изл(о)мльна боудете, а любо льгче боудеть, то ть епоускати обе въ(е)дино мьсто, что лежить оу св. Богородице на горе, а дроугая оу Латинескои церкви: обе ровнати.
42. Аже Латинескыи гость Смолняны прiедеть на В(о)л(о)к, то ть мьтати жеребей, кого напьрьд вести ко Смольньскоу. Аже боудоуть людие изыное земль, тьх посль вести. Тая правда оузяти Роуси оу Ризе и на Гочкомь березе.
43. Пискоуп Ризь(с)кии, Мастьр божих дворян, и вси земледержци, ти дають Двиноу свободноу от вьрхоу и до низоу в м(о)ре и по в(о)де и по берегоу всемоу Латинескомоу языкоу и Роуси, кто правый коупьчь есть, от моря даемо свободно, кто хочете по Двине ехати оу вьрх или оу низ.
44. Оу кого ся избиеть оучан, а любо челн, Б(ог) того не дай, или оу Роусина, или оу Латинеского, оу тех в(о)л(о)сти, кто: сю свободоу дал, товар его свобо(де)н, на в(о)де и на березе бес пакости всякому; товар иж то потопл, брати оу мьсто своею дроужиною из воды на берего. Аже надобе емоу болше пом(о)чи, то ть наимоуи при послоусех, кто был тоу, то боудете послоух; что им посоулишь, то дай, а боле не дай.
Тая правда Латинескомоу взяти оу Роускои земли оу в(о)л(о)сти князя смольнеского и оу полотьского князя в(о)л(о)сти и оу витьбеского князя в(о)л(о)сти.

Коли ся грамота п(и)сана, ишл был от Р(о)ж(дес)тва Г(оспод)ня до сего лета (1000) лето и (200) лето и (8) лето и (20), под пискоупомь Ризкимь, Провст Яган, Мастьр Влквен, Б(о)жии дворянин, и под горожаны Ризскими, пред всеми Латинескими коупци. Ся грамота оутвьржена всехо коупьче пьчатию. Се ороудие исправили оумнии коупчи; Регньбоде, Детярт, Адам, то были горожане на Гочкомь березе; Мьмьберн, Вредрик, Доумбе, ти были из Любка; Гиндрик Готь, Илдигьрь, та два была ис Жата; Конрат Шхель, оде Яганть Кинть, та два была из Мюнсьтьря; Бернярь, оде Влкерь, та два была из Грюниг; Ермьбрьхть, оде Албрахт, та два была из Дортмьня; Гиндрик Цижик из Бремьнь, Албрахт Слоук, Бернярт, оде Валтрь, оде Албрахт фоготь, то были горожане оу Ризе и инех много оумных добрых людей. Который Роусин, или Латынескыи противоу сее правды молвить, того почьсти за лихии моужь. Ся грамота есть выдана на Гочкомь берьзе пьрьд Роускимь посломь и пьрьд всеми Латинескими коупци.

***

Цытуецца з некаторымi выпраўленнямi у адпаведнасцi з тэкстам дагавора, змешчаным у выданнi: Владимирский Буданов М.Ф. Хрестоматия по истории русского права. Вып.1. Изд.З. Киев, 1885. С. 97–114. Договор Смоленского князя Мстислава Давидовича с Ригою, Готландом и Немецкими городами 1229 года.

Вiшнеўскi А.Ф., Юхо Я.А. Гiсторыя дзяржавы i права Беларуси: У дакументах i матэрыялах (са старажытных часоу да нашых дзён). – Мн., 1998. – С. 15–19.

20.02.1387 г.

Privilegium regis Vladislai super certis libertatibus concessis incolis magni ducatus Lithuaniae, ad instar libertatum regni Poloniae, ubi judices in disthctibus deputantur et conceduntur.

У iмя Бога, амiнь! На вечную памяць аб справе.

Мы, Уладзiслаў, з ласкi Божай кароль Польскi, вялiкi князь Лiтоўскi i спадкаемец (дзедзiч) Pyci i г.д.

Да сведчання ўcix, каму патрэбна, жадаем, каб дайшло наступнае. З прычыны свайго рэлiгiйнага пачуцця, сумленна (у добрым розуме) ацэньваючы шчырае i свабоднае iмкненне, якое наш Лiтоўскi народ выказвае (выяўляе) у прыняццi хрышчэння у правую каталiцкую веру, мы жадаем як найлепш гэтае самае iмкненне павялiчыць гэтым нашым помнiкам векапомных правоў i вольнасцей, дабрачыннасцямi (добрымi справамi) i падарункамi (дараваннямi) у мэтах пашырэння (распаўсюджвання) тае веры i для ўсталявання моцы (замацавання) каталiцкай рэлiгii ўciм наогул лiтоўцам (лiтвiнaм) i кожнаму паасобку (uniuersis et singulis Lithuanis), рыцарам або баярам, якiя знаходзяцца пад нашай уладай, iменна: яснейшаму князю пану Сюргайлу, князю Лiтвы i падданым трокскiм i полацкiм i iншым, якiя ужо ахрышчоны цi жадаюць ахрысцiцца мы даем i уступаем вольнасцi i правы, якiя вызначаны нiжэй, маючыя сiлу на вечныя часы, а iменна:

Кожны рыцар або баярын, якi прыме каталiцкую веру, i яго наступнiкi, законныя нашчадкi, маюць i будуць мець поуную i усякую магчымасць валодаць, трымаць, карыстацца, прадаваць, адчужаць, абменьваць, даваць, дараваць, паводле сваей добрай волi i думкi (жадання) замкi, воласцi, вecкi i дамы i ўсе, чым уладаў бы па бацькоўскай спадчыне, як уладаюць, карыстаюцца i ўжываюць на падставе аднолькавых правоў нoбiлi ў iншых землях нашага каралеўства Польскага, каб не было рознасцi ў правах, паколькi адзiнства робiць (дае) тое, што яны падданыя адной Кароны.

Таксама жадаем, каб у кожнай кашталянii (замку) i павеце цi вобласцi быў уведзены (устаноўлены) i iснаваў адзiн суддзя (judex), якi слухае справы цяжбеннiкаў (суцяжнiкаў), наклад(в)ае судовыя спагнаннi, па звычаю i закону, паводле адной формы з iншымi суддзямi зямель i паветаў, маючых першае места па судах у нашым каралеўстве Польскiм, i адзiн юстыцыарый (justiciarius), якi прыводзiць у выкананне вызначаныя па суду судовыя пастановы.

Дазваляем i даруем гэтым рыцарам поўную i ўсебаковую ўладу свабодна выдаваць замуж свaix дачок i ўнучак, i жанчын, аб’яднаных з iмi кроўнасцю, i ўдоў, захоўваючы пры гэтым каталiцкi абрад.
Калi ж здарыцца, што дачка, унучка, або сваячэнiца якога-небудзь рыцара застанецца пасля смерцi свайго мужа ўдавой, то яна застаецца на добрах, або ўладаннях свайго мужа да тае пары, пакуль застанецца на ўдоўiм ложку.

Калi ж яна пажадае выйсцi ў другi раз замуж, то сама выдаецца мужу, якога выбрала, без надзела Пасагам, дабро ж застаўляецца (пакiдаецца) на дзяцей, калi яны былi, а калi не было ix, то тады на найбольш блiзкiх першага яе мужа, па прыкладу, як iншыя жанчыны-ўдовы выходзяць замуж у iншых землях каралеўства нашага.

Названыя рыцары не будуць прыцягвацца да якiх-небудзь нашых работ, або нашых наступнiкаў (нашчадкаў), за выключэннем пабудовы новага замка, калi заклiкаецца ўся зямля лiтоўская, i таксама для выканання працы па пабудове або рамонту старога замка.

Паводле старадаўняга звычая ваенны паход застаецца абавязкам, якi выконваецца ўласнымi стратамi (сродкамi) i расходамi. У тым жа выпадку, калi давядзецца праследаваць ворагаў, непрыяцеляў нашых, якiя б уцякалi з нашай лiтоўскай зямлi, то для гэтага роду праследавання, якое па народнаму называема Пагоня (Pogonia), абавязваюцца адпраўляцца не толькi рыцары, але i кожны мужчына, якога б ён нi быў стану цi становiшча, толькi б ён быў здольны насiць ваенную зброю.

Усякi, хто, прыняўшы святую каталiцкую веру, ганебна ад яе адыйдзе, або хто будзе адмаўляцца прымаць яе, не павiнен карыстацца нiякiмi вызначанымi правамi.

На пасведчанне гэтай граматы прывешана наша пячатка.

Адбывалася ў Вiльнi ў самы дзень попелаў 1387 г. (Actum Vilnae ipso die cinerum anno Domini M.CCC.LXXX.VII.)

Прысутнiчалi знатныя князi:

Скiргайла – Трокскi,
Biтaўт – Горадзенскi,
Карыбут – Hoвaгaрoдcкi,
Kaзiмip або Карыгайла – Амсцiслаўскi,
Аляксандр або Вiгунт (Вiтаўт) – Кернова Лiтоўскага,
Кадрат (Конрад) Алеснiцкi,
Ян i Земавiт князi Мазавецкiя.

Мужы:

Бартош з Вiсенбурга – ваявода Пазнанскi,
Крысцiн – кашталян Сандамiрскi,
Валодка – чашнiк (? падчашы) Кракаўскi,
Мiкалай кашталян Biслiнскi, маршал(ак) двара нашага,
Спытка – падкаморый Кракаўскi,
Клемент – кашталян Радамскi...
(Януш Медройдзь, харужы, i Томка – чашнiк (? падчашы) Кракаўскi, i iншыя шматлiкiя верныя мужы, веры дастойныя.

Haпicaў Андрэй Янавiч. Дадзена праз рукi дастапачцiвага мужа божага... прэпазiта Сандамiрскага i канцлера Кляменцiя… з вышынi нашай княжацкай улады.) (et aliis multis viris fidelibus, fide dignis. Scriptum per Andream Joannis. Datum per manus honorabilis viri domini Zaklice praepositi sandomiriensis et cancellarii, Clementis de Moscorzow vicecancellarii aulae nostrae celsitudinis.)

Лiтоўская Метрыка (копiя), XLI, арк. 1.

Дакумент складзены на лацiнскай мове.

Цытуецца з некаторымi выпраўленнямi ў адпаведнасцi з тэкстам перакладу прывiлея на беларускую мову, змешчаным у выданнi: Гiсторыя Беларусi ў дакументах i матэрыялах (IX–XVIII ст.) /Склад: В.К.Шчарбакоў, K.I.Кернажыцкi, Д.I.Даўгяла. Т.1.Менск: Выдавецтва АН БССР, 1936. С. 210–211.

(Выпраўленнi пададзены курсiвам i дадзены ў адпаведнасцi з тэкстам прывiлея, змешчаным у выданнi: Zbior praw litewskich od roku 1389 do roku 1529. Tudziez rozprawy sejmowe о tychze prawach od roku 1544 do roku 1563 / [Wydal L.Dzialynski], Poznah, 1841. S. 1–2).

Вiшнеўскi А.Ф., Юхо А.Я. Гiсторыя дзяржавы i права Беларусi ў дакументах i матэрыялах (са старажытных гадоў да нашых дзен). – Мн., 1998. – С. 40–42.

Вытрымкі з выдання: Статут Вялікага княства Літоўскага 1529 года. Мн., 1960

ПРАВА ПИСАНЫЕ ДАНЫ ПАНСТВУ ВЕЛИКОМУ КНЯЗЬСТВУ ЛИТОВСКОМУ, РУСКОМУ, ЖОМОЙТСКОМУ И ИНЫХ ЧЕРЕЗ НАЯСНЕЙШОГО ПАНА ЖИКГИМОНТА, 3 БОЖЕЕ МИЛОСТИ КОРОЛЯ ПОЛСКОГО, ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ЛИТОВСКОГО, РУСКОГО, ПРУСКОГО, ЖОМОЙТСКОГО, МАЗОВЕЦКОГО И ИНЫХ

Мы, Жикгимонт, з ласки божи король польский и великий князь литовский, руский, пруский, жомойтский, мазовецкий и иных, маючи собе достаточное розмышлене умыслом добрым и з ласки нашое господарское хотячи обдаровати правы хрестьянскими, всим прелатом, княжатом, паном хоруговным, велможам, рыцерем повышоным, шляхте и всему посполству и их подданым а тубылцом земль Великого князьства нашего Литовского, которого бы колвек стадла а стану были, вей их права и привиля костелные, так латынского закону, яко и греческого, тэж и светцкие, которые от памяти королей и великих князей и от неколи отца нашего Казимера и брата нашего Александра, предков наших, за живота их, на которые бы колве добра и водности мети мають под которою - колве датою латынскою або рускою даны волности и в собе замыкаючи справедливо слушные, справные вышли, даны, взычоны, которые хочем так мети моцне, якобы в тые листы наши слово от слова были выписаны, которые словом нашим господарским и под присягою нашою телесною на светую евангелию вделаны держати и ховати слюбили есмо, как же обецуем и слюбуем во всих их положенях, обычаех и артыкулех з ласки, с цноты и щедрости нашое умыслили есмо потвердити и вмоцнити, как же потвержаем и вмоцняем сказуючи их мети моц вечными часы.

7. Не маеть никто ни за кого терпети, але кождый сам за себе

Тэж ни о чий-колве вчинок жадный иный не маеть каран быти и сказывайн, толко тот, который винен. А веджо завжды врад хрестьянского права заховываючи, судом не поконавши, не маеть быти каран, то ест ани жона за выступ мужа своего, ани отец за выступ сына, ани сын за отца, также и ни жадный прирожоный, ани слуга за пана.

9. Всих у Великом князьстве Литовском одным правом сужоно быти маеть

Тэж хочем и вставляем, и вечными часы маеть быти ховано, иж вси подданые наши, так вбогие, яко и богатые, которого раду колве або стану были бы, ровно а одностайным тым писаным правом мають сужоны быти.

14. Которые ся впоминали за короля Казимира и за Олександра, тым обецуеть господар справедливость чинити

Тэж которыи-колве за живота отца нашего на права свои справедливость жадали а за Олександра короля впоминали и листы впоминалные отца и брата нашого вказали, тым хочем и будем повинни с порадою рад наших всякую справедливость чинити без отволоки. От права тэж ничого брати не маем, также тэж и рады наши. А не маем стати и зычности, при одной стороне, але прото каждому справедливость давати и чинити будем повинни.

19. Хто бы за Казимера короля которое имене во-в покои мел, а за Олександра нихто ся о то не впоминал

Тэж хто бы которое имене або отчизну за короля Казимера во-в покои мел, а за Олександра нихто ся о то не впоминал, тогды маеть во-в покои держати. А хто будеть искати земли, а ему король дасть, не маеть иного ничего, толко так, как ему дано а как на короля держано…

20. Хто бы кому на честь приганил, четвертого року маеть справедливость вчинена будеть

Тэж коли бы хто на честь кому приганил або о добрую славу, а то бы ся ку нашои ясности приточило, всим справедливость чинити будем повинни…

А естли бы вмер, не дождавши четвертого року в оной справе, тогды ему ани потомком его у чсти шкодити не маеть. А приганеный не мает ся службы нашое вымовляти. А естли бы вбит был а того ся не справил, однакож ему и потомком его шкодити не мает.

22. О вызволене от платов и от подвод, и от робот людей, новых, кроме стародавных, звычайных обычаев

Хочем, абы вси посполитые люди, подданые княжат и панов хоруговных, шляхты, бояр и мещан тых земль Великого князьства Литовского, от кождое дани плаченя и податку, серебщизного званого, и тэж дякол и ото всих беремен повозовых, которые подводами зовуть, от воженя каменя, дерева або дров ку паленю плиты и вапна на городы наши, от кошеня сена и от инших несправедливых робот выняты были бы и до конца вызволены. И хочем при целости зоставити здавна звычайные обычаи подымованя стацей на станех, з стародавна звычайных, мосты старые поправляти и новые на старых местех будовати, замки старые поправляти и там же на тых старых местех делницы свои знову будовати, мостов новых будованя и старых дорог напровованя и под гонцы наши подвод даваня, где з стародавна даиваны суть.

23. Хто бы напротивку выроку господарскиму мовил

Естли бы што господар с паны радами нашол и сказане свое господарское вчинил, а хто бы хотел напротивку тому выроку господарскому быти, тогды таковый, будеть какого-колве стадла, так вышшего яко и нижнего, маеть у везеню седети шесть недел, а, до скарбу господарского предся маеть дати дванадцать рублев грошей.

24. Хто бы под ким што упросил, а ему наперед дано и в привили господарском наперед описано, таковый за привили первыми зостати маеть

Тэж естли бы хто што собе под ким упросил и в привили бы то собе выписал, а в того бы, под ким он то себе впросил, первей было в привили его выписано и то ему потвержоно, и того колко лет поживал и в держани был, тогды таковый первший привилей або лист умоцнен, и маеть держати и поживати подлуг первшое даты и потверженя того привиля. А тот последний лист або привилей ни во што маеть обернен. Естли бы тэж хто собе которую реч выпросил и в листе то собе описал або потвердил, а того в держани не был до десяти лет, тогды таковый потом вжок тому прийти не можеть и лист его тэж ни во што маеть обернен быти.

25. Будучи в коруне Польской, не маеть господар никому ничего давати и привилев потвержати

Тэж уставуем, иж от того часу мы сами и потомки наши, будучи в панстве нашом коруне Польской, не маем никому ничего в панстве нашом Великом князьстве Литовском именей, людей и земль давати и первых данин, кому будем дали, потвержати. Нижли мы сами и потомки наши, будучи у Великом князьстве, подданым нашим маем давати и их обдаровати подле их заслуг. А привилев на вечную реч не маем инде никому давати, олиж, кгды будем весполок с паны радами нашими на валном сойме. А так, естли бы хто после тое уставы нашое як-колве в нас люди и земли, кгды будем в Полщи, впросил албо первую данину нашу привилем нашим потвердил, таковые листы и привили наши в ничого оборочаем и не маем мы сами и потомки наши их держати…

26. Ездячи дорогою по двором господарским не маеть нихто становитися

Тэж уставуем, иж жаден с подданых наших по двором нашим, у панстве нашом Великом князьстве Литовском ездячи дорогами, не мають становитися и стацей жадных на себе и на кони свои не мають з дворов наших брати и сажовок наших волочити. И тэж которые дворы наши суть по пущам, в тых могут ся становити; нижли жадное шкоды и пожоги не мають в тых дворех наших нам учинити…

РОЗДЕЛ ВТОРЫЙ
 О ОБОРОНЕ ЗЕМСКОЙ

[1]. Повинен кождый войну служити

Уставляем с призволенем рад наших зуполных и всих подданых, иж кождый князь и пан, и дворанин, и вдова, также иж который сирота, лета зуполные маючи або не маючи, и всякий иный человек, лета зуполные маючи и земское имене маючи, часу потребы с нами и с потомки нашими або при гетманех наших повинен войну служити и выправляти на службу военную, колко бы колинадобе было подле уфалы земское, яко на тот час потреба будеть вказывати, то ест з людей как отчизных, так похожих, и з ыменя так отчизного, как выслужоного, так купленого…

хто бы колве с тых подданых, вышей мененых, войны не служил або, приехавши на рок, не пописался, а хотя и пописался, а шиху не дождал або шиховался, без воли гетмановые поехал проч, тот имене свое тратить под тым обычаем, якобы войны не служил; а то будеть в господарской ласце.

[2] 1. Иж вси повинни становитися под хороговю своею поветовою и шиховатися

Хочем и тэж приказуем грозно, абы вей подданые наши военную службу повинни не инде бы ся шиховати ани ся инде становили персунами своими, толко под хороговю своею поветовою, в котором повете суть осели, кром особного росказаня гетманского…

[15] 14. А кому бы стацыи на войне на самого и на кони его не достало

Кому бы не достало, будучи на войне, стацеи и самому естли або на кони его, тогды мает тот з вижом гетманским где ехати або пойти и взяти с потребу живности собе и на кони; а то мает заплатити подлуг уставы положоное. А дрова мають брати, где будуть стояти; нижли домов розбирати и плотов жечи, и ставов волочити ани спускати, ани жит и ярин топтати и травити не мають. А естли бы хто таковую шкоду вчинил, тогды мает гетман наш таковых в ланцуг сажати, а предся оный тую шкоду маеть отправовати и гквалт платити…

РОЗДЕЛ ТРЕТИЙ
О СЛОБОДАХ ШЛЯХТЫ И О РОЗМНОЖЕНИ ВЕЛИКОГО КНЯЗЬСТВА

1. Господар шлюбуеть панства его милости Великого князьства и панов рад ни в чом не понижати

Тэж, коли пан бог всхочеть взычнги допустити нам панства иного, также и кролевства, тогды панства нашего Великого князьства Литовского и рад наших ни в чом не вменшим, але от всякое легкости и пониженя, яко славное памяти отец наш чинил часу щастного панованя своего, того панства стеречи будем.

2. Господар шлюбуеть розмножати Великое князьство Литовское и, што не добре розобрано, ку панству привернути

Тэж добра князьства того Великого Литовского не вменшим, але што будеть несправедливо отдалено и неслушне розобрано и упрохано, ку властности того князьства приведем я привести хочем.

3. Держаней и честей чужоземцом не мають даваны бытии

Тэж шлюбуем и обецуем, иж в землях наших того Великого князьства земль и городов, и мест, и которых-колве дедицств, и держаня, и тэж которых-колве врадов наших або честей и достойности жадному обчому, але толко прирожоным а тубыл-цом тых земль наших Великого князьства и вышей мененого не будемъ давати, и потомки наши не будуть давати в держано и в поживане.

4. Врады старый мають захованы бытии

Тэж уставуем: ач-колве право писаное дали есмо земли Великому князьству Литовскому, а ведже старых врадов воеводства Виленского и воеводства троцкого, и иных, воевод и кашталянов, и канцлерства, и маршалства земского, и маршалства дворного, и старостове и врадницы наши ничим не вменшаем мают ся кождый з них у своем повете справоватися: судити, радити и децких своих всылати и врадов своих вживати подле давного обычая: одно судити мають тым писаным правом.

5. Держанья на причины заочные не мають отниманы бытии

Тэж державцы дворов наших и тивунове на причины заочные через нас не мають быти никому отниманы.

А коли бы который з урадников яко роспрошитель а шкодник двора нашого в нас был обвинен, обоя сторона маеть перед нами очивисто стати: а выслухавши тую реч, винный подле заслуги маеть каран. Але без вины держаней отнимати не будем.

6. Господар шлюбуеть вси уфалы старые держати, а новые с паны радами прибавляти

Тэж о заховане старых привелев земских и звычаев, которые в тых привилях описаны, потвержоны и вхвалены, або новых деланю, множеню, што бы ся мело причинити к нашому и речи посполитое пожитку, толко старым размышленем и тэж ведомостью а с порадою, и с призволенем рад наших Великого князьства Литовского радити и справляти будем.

7. Волности княжатом, панятом, шляхтам и мещаном господар его милость шлюбует в целости заховати

Шлюбуем своею парсуною господарскою, иж всю шляхту, княжата и паны хоруговные, и вси бояре посполитые, и мещане, и их людей заховати при слободах и волностях, от продков наших и тэж от нас даных им.

8. Волно всим з земли господарское для навченя вчинков рыцэрских до всяких земль, кром земль неприятельских, господар дозволяеть

Тэж узычаем, абы княжата и панове хоруговные, щляхта и бояре преречоные мели волную моц выйти с тых земль наших Великого князьства и иных для набытья лепшого щастья своего и навченя вчинков рыцэрских до всяких земль чужих, кром неприятелей наших. А веджо так, абы з добра их, так выходячих, службы наши не были омешканы, але нам и потомком нашим, яко при них, были бы чинены, колко кроть надобе было водле уставы земское…

9. По смерти отцов дети, сынове и девки, отчизны отдалены не мають бытии

Тэж по смерти отцов дети, сынове и девки добра отчизного и дедизного не мають быти отдалены, але тые добра и зъ их щадки властными зуполным правом посядуть, яко княжата и панове хоруговные, шляхта и мещане Великого князьства Литовского поседають и на пожитки свои оборочають.

10. Простых людей над шляхту господар не маеть повышати

Тэж не шляхту над шляхту не маем повышати, але всю шляхту заховати в их почстивости.

16. А хто бы не учстил листов воевод и старост, и державен, наших, чим таковый маеть каран бытии

Тэж уставляем: естли бы хто листов воевод наших або старост, або державец наших не учстил або служебника збил, або лист покинул, таковый упадываеть у вину так, яко у кгвалту: у дванадцать рублев грошей, а оному служебнику навязка водле роду его, естли будеть то на него переведено правом.

РОЗДЕЛ ШОСТЫЙ
 О СУДЬЯХ

[1]. Абы судили правом писаным; а естли бы судил иначей, маеть каран быти

Тэж уставуем, иж кождый воевода наш и староста, и маршалок земский, и маршалок дворный, и державцы наши кождый у своем повете не мають подданых наших иначей судити и справовати, леч тыми писаными правы которые всим подданым нашим Великого князьства дали…

А естли бы хто с панов рад наших, воевод и старост, которые не суть в повете, также обвинен быти мел, тогды такжо маеть на першом сойме отказати або на року земском…

А которых бы артыкулов небыло ещо в тых правах выписано, тогды тое право маеть сужено быти водлуг старого обычая, а на потом на валном сойме тот члонок иный, чего потреба вкажеть, маеть уписано быти.

[2] 1. В суду не мает ся нихто отозвати до господара, але повинен будеть кождый один одному права достояти

В суду нихто ся не маеть отозвати перед правом ни до нас, господара, ни до сойму, для того, абы в том волокиты не было, але повинен будеть кождый один другому достояти права аж до конца. А естли бы ся видело водле сказаня которой стороне кривда, а бачила бы сторона, иж ей не подле права писаного всказано, тогды маеть листа просити в суде сказаня своего, которым обычаем сказали на нем. А судьи повинни будуть ему дати лист под печатью своею, а он маеть з оными судьями перед нами або на первом сойме говорити и лист тых судей вказати. А естли бы судья выпису дати не хотел, тогды маеть взяти з собою трех шляхтичов и зася в него просити; тогды он конечно будеть повинен дати.

[10] 9. О прокураторы

О именя, о шкоды, о кгвалты не маеть жаден чужоземец прокуратором быти ани о том мовити перед нами, господаром, ани у земском праве, одно который бы был у Великом князьстве оселый.

РОЗДЕЛ ДЕВЯТЫЙ
 О ЛОВЫ, О ПУЩИ, О БОРТНОЕ ДЕРЕВО, О ОЗЕРА,
О БОБРОВЫЕ ГОНЫ, О ХМЕЛИЩА, О СОКОЛЬИ ГНЕЗДА

1. Хто бы чии ловы кгвалтом половил

Тэж уставляем: хто бы чие ловы кгвалтом половил, тогды тому, в чией пущи будеть половил, маеть кгвалт заплатити дванадцат рублев грошей, а на нас, господара противен маеть заплат под ценою, который звер будеть половил, яко нижей написано…

 

Вытрымкі з выдання: Статут Великого князьства Литовского 1566 года и поправы статутовые 1578 года // Временник Московского общества истории и древностей российских. – 1855. Кн.25. С. 1–242

РОЗДЕЛЪ ПЕРВЫЙ
О ПЕРСОНЕ ГОСПОДАРСКОЙ

АРТЫКУЛЪ 25
О МЫТЕХЪ НОВЫХЪ

Тежъ уставуемъ и приказуемъ, абы жаден человекъ въ томъ панстве нашомъ Великомъ Князстве Литовскомъ не смелъ новых мытъ вымышляти ани встановляти; ни на дорогахъ, ни на местехъ, ани на гребляхъ, ани на рекахъ, ани въ торгахъ, ани въ местечкахъ ни въ стодолохъ, або въ корчмахъ на гостинцахъ въ именьяхъ своихъ, кроме которые бы были зъ стародавна установлены, або мели бы на то листы продковъ нашихъ або наши…

...А на рекахъ портовыхъ, и на которыхъ портъ можетъ быти, а где кольвекъ въ панстве нашомъ Великомъ Князстве, жаденъ ставовъ новыхъ становити и гребли сыпати ку переказе порту и спусту не маеть мети. Такъ тежъ и езы на рекахъ портовыхъ, где зъ стародавна бывали, хтобы ставилъ; тогды предсе маеть местца заставляти такъ слушне, абы езомъ або тамованьемъ никому се шкода не стала. А таковыхъ речей воеводове, старостове, державцы наши кождый въ державе своей мають досмотрети, а новыхъ мытъ абы на реках портовыхъ и на ставехъ и на гребляхъ не было, также на езохъ абы проходы были слушные безъ завады заставованы.

АРТЫКУЛЪ 26
О НЕДАНЬЕ МЫТА ШЛЯХТЕ

Тежъ зъ ласки и доброти нашое господарское княземъ, паномъ радамъ духовнымъ и свецскимъ, шляхте въ томъ панстве нашомъ тую вольность на водахъ на дорогахъ, то есть сухимъ путемъ и воднымъ, на торгохъ, на мостехъ, такъ по именьяхъ нашихъ спущати и продавати зъ ихъ власныхъ гуменъ, кождому его роботы правдивое збожье а не купленое, отъ того мыто не маеть быти давано; такъ тежъ и одъ подводъ шляхецскихъ, которіе зъ ихъ речми властнымъ збожьемъ а стацыями, отъ того всего мыто и мостовое брано быти не маеть.

РОЗДЕЛЪ ВТОРОЙ
О ОБОРОНЕ ЗЕМСКОЙ

АРТЫКУЛЪ 1
О ПОВИННОСТИ, ЯКО ВСИ ОБЫВАТЕЛИ ВЕЛИКОГО КНЯЗСТВА ЛИТОВСКОГО ЧЫНИТЬ МАЮТЬ

Уставуемъ тежъ съ призволеньемъ радъ нашихъ зуполныхъ и всехъ становъ подданныхъ панства нашого Великаго Князства, ижъ кождый князь и панъ духовный и тежъ дворянинъ бояринъ и вдовы кождые и иные станы, и татарове наши, такъ мешане местъ нашихъ, маючи земское именье и лета зупалные маючы, часу потребы зъ нами и потомками нашими або при гетманохъ нашихъ винни будуть сами особами своими войну служыти и выправовати на службу военную, коли бы кольвекъ была потреба водле уфалы земское соймовъ нашихъ Великаго Князства, якая на онъ часъ будеть потреба оказовати, то есть и похожыхъ зъ именей зъ людей, яко будетъ потреба, отчызныхъ выслужоныхъ и купленныхъ…

АРТЫКУЛЪ 2
О ПОСТАНОВЕНЮ ОБОРОНЫ ЗЕМСКОЕ ТОЛЬКО НА СОЙМТЬ

Обецуем и уставуемъ вечными часы быти держано, ижъ кгды будеть потреба противко которого непріятеля нашого обороны земское сему панству нашому Великому Князству Литовскому, албо валка вести; тогды мы сами Господаръ або и съ паны радами нашими не маемъ ани будемъ того учынити, ани серебщызны и поплату никоторую установляти, ажъ первей соймъ великій вальный зложывшы въ томъ панстве нашом Великомъ Князстве Литовскомъ, на которомъ за росказаньемъ и листы нашими будуть повинни вси княжата и панове рады духовные и свецскіе, маршалки и иные врядники земскіе и дворные, панове хоруговные, послы земскіе поветовые зъехатися; тежъ на онъ часъ на сойме великомъ вальномъ зо радами нашими и зо всими княжаты и паняты и зо всимъ рыцерствомъ порядою а позволеньемъ ихъ маемъ таковые речы становити а не иначей. А ведьже где бы отъ котораго непріятеля нашого якое прудкое уторгненье было въ се панство наше Великое Князство; тогды и безъ сойму толко за листы нашими, а въ небытности нашой за листы пановъ радъ нашихъ гетмана нашого великого мають вси князи и панове подданые нашы, войны павинны, на часъ и местце назначаное ехати, яко на кгвалтъ, и то зъ милости Речы Посполитое боронечы собе жоны и детей маетности отчызны своее.

АРТЫКУЛЪ 3
О НЕВЫЗВОЛЕНЬЕ ЛИСТЫ НАШИМИ, И ТЕЖЪ КОГО ВОЛНО ВЫЗВОЛИТИ

Тежъ уставуемъ, ижъ мы не маемъ жаднаго зъ войны отъ службы земское такъ словнымъ росказаньемъ яко и презъ листы наши вызволити изъ войска отпущати, такъ тежъ и гетманове наши не будутъ мочы вызволити и зъ войска отпущати, кромъ тыхъ врядниковъ нашихъ и слугъ, которыхъ мы Господаръ на часъ онъ часъ для послугъ нашихъ и справъ земскихъ зоставимъ, а ведже и тые почты свои водле можности именей ихъ винны слати и выправовати.

АРТЫКУЛЪ 9
О ДУХОВНЫХЪ, ЯКЪ МАЮТЬ СЛУЖБУ ЗЕМСКУЮ СЛУЖЫТИ

Уставуемъ тежъ и духовные зъ именей своихъ свецкихъ и костелныхъ наданыхъ, съ которыхъ служба земская военная бывала до сихъ часовъ, такжо зъ именей своихъ отчызныхъ купленыхъ и закупленыхъ шляхецскихъ, войне повинныхъ, службу земскую служити мають тымъ же обычаемъ, направуючы съ тыхъ именей своихъ почетъ повинни при немъ слать за свою особу человека доброго шляхтича водле уфалы земское сеймовое.

РОЗДЕЛЪ ТРЕТІЙ
О ВОЛЬНОСТЯХЪ ШЛЯХЕЦКИХЪ И О РОЗМНОЖЕНЬЮ ВЕЛИКОГО КНЯЗСТВА ЛИТОВСКОГО

АРТЫКУЛЪ 1
О РОЗМНОЖЕНЬЮ ВЕЛИКОГО КНЯЗСТВА ЛИТОВСКОГО

Мы Господаръ обецуемъ тежъ и шлюбуемъ за себе и за потомки наши Великіе Князи Литовскіе подъ тоюжъ присегою нашою, которую есьмо учинили всимъ обывателемъ всихъ земль Великого Князства Литовского и всихъ земль ку нему здавна и теперъ належачыхъ у славе, титуле, столицы, зацность, и владзы, и можность росказованью, и въ иншыхъ свихъ належностяхъ и прислухиванью и въ границахъ ни въ чом не вменшати и о вшемъ примножати. И хотя бы панъ Богъ зъ ласки свое светое намъ Господару узычити рачылъ панства Литовского князей и пановъ радъ духовныхъ и свецскихъ и всихъ врядниковъ земскиъ и дворныхъ шляхту рыцерства и всихъ иныхъ становъ ни въ чомъ томъ не понижати, але отъ всякое легкости и пониженья, яко славное памяти продки наши, Великіе Князи Литовскіе, за щасливого панованья своего чынити стеречы и боронити бедемъ, съ помочъю Божьею стараючисе о примноженье и вывышенья того панства и всихъ становъ достойности оздобъ и пожытковъ зъ наиболшою пилностью и всилованьемъ нашимъ.

АРТЫКУЛЪ 2
О ВОЛЬНОСТЯХЪ ШЛЯХЕЦСКИХЪ

Тежъ мы Господар обецуемъ словомъ нашимъ за насъ и за потомки наши Великіе Князи Литовскіе подъ такимъ же обовязкомъ нашимъ, яко вышей у первомъ артыкуле естъ описано, ижъ всихъ князей и пановъ радъ, якъ духовныхъ, такъ и свецскихъ, и всехъ врядниковъ земскихъ и дворныхъ, пановъ хоруговныхъ, шляхту, рыцарство, мещане и всихъ людей посполитыхъ у Великомъ Князстве Литовскомъ и во всихъ земляхъ того панства намъ заховати при свободахъ и вольностяхъ хрестіянскихъ, въ которыхъ они, яко люде вольные, вольно обираючы изъ стародавна изъ вечныхъ своихъ продковъ собе пановъ и Господарей Великихъ Князей Литовскихъ, жыли и справовали прикладомъ и способомъ волныхъ панствъ хрестіянскихъ, ровнаючы однако маючы и тыхъ вольностей ужываючы и зъ суседы братею своею рыцерствомъ и иные станы народц Коруны Польское, и особливе на то при свободахъ и вольностяхъ и листехъ Великихъ Князей Литовскихъ, продковъ нашихъ, и отъ насъ всемъ вобец яко и кождому зособна на учтивости достоенства вряды на именья на люде на кгрунты и на што кольвекъ даныхъ, и што еще будеть даваны впередъ, непорушите неотмените (вечными часы ховати). А хтобы тежъ што хотя безъ привильевъ за отчызнымъ правомъ якимъ кольвекъ обычаемъ набытыхъ людей кгрунтовъ своихъ въ держанью бвлъ, такъ за славного панованья продковъ нашихъ Короля его милости Казимера и Александра, яко тежъ за светое памяти и отца нашого и за нашого щастливого панованья, тые сами съ потомки ихъ близкими и теперъ то вечие держати мають и будуть.

АРТЫКУЛЪ 3
МЫ ГОСПОДАРЪ ОБЕЦУЕМЪ РОЗМНОЖАТИ ВЕЛИКОЕ КНЯЗСТВО ЛИТОВСКОЕ, А ШТОБЫ РОЗОБРАНО И ОДЫШЛО ЗАСЬ КУ НЕМУ ПРИВЕРНУТИ

Тежъ добра Князства Литовского не уменшымъ и то, што будеть черезъ непріятелей того панства нашого отдалено розобрано и ку иншому панству отъ того нашого коли кольвекъ упрошоно, ку Короне ку Мазовшу ку Прусомъ ку Ифлянтомъ, то за се ку власности того Великого Князства привести и границы оправити обецуемъ. А хотя быхъ тедъ кому заграничникомъ при границахъ тыхъ верху мененыхъ земли именья села и люди дали; тогды таковые мають съ того служыти Великому Князству Литовскому, а хтобы не хотелъ служыти, таковыхъ прывильевъ не маемъ мы и потомки наши держати.

АРТЫКУЛЪ 4
О НЕДАНЬЕ ШЛЯХТЫ И ИХЪ ИМЕНЕЙ КГРУНТОВЪ ВОЛЬНОСТЕЙ И ТЕЖЪ НЕДАНЬЕ ЛИСТОВЪ
И ПРИВИЛЬЕВЪ СЕМУ СТАТУТУ

Уставуесъ и вечными часы ховати и держати обецуемъ, ижъ яко продки наши Великіе Князи Литовскіе, такъ и мы незвыклые никому ни которымъ способомъ бояръ шляхецкихъ именей кгрунтовъ и земль давати, такъ и теперъ на все потомные часы обецуемъ и прирекаемъ подъ тою жъ присегою нашою, которую есьмо учинили обывательемъ сего панства нашого Великого Князства Литовского, бояръ шляхты и ихъ именей кгрунтовъ и всякое маетности и иныхъ свободъ и вольностей и правъ въ нихъ отбирати и отводити, и ни якимъ особамъ, которымъ кольве въ томъ панстве обывателемъ яко и заграничникомъ и постороннимъ и жадному иному, давати записовати и ни которымъ способомъ отдаляти не маемъ. А где бы што одержано и вышло якимъ же кольвекъ обычаемъ противъ сего статуту; то с права и суду справедливость черезъ насъ и потомки наши за радою радъ нашихъ Великого Князства на сторону отложоно и ни во што обернено быти маеть. А про привильевъ въ посполитомъ яко и кождому зособна не маемъ ани будемъ мачы давати противъ сего статуту и артыкуловъ в немъ описаныхъ; а которые бы передъ тумъ вышли и про то съ канцляреи нашое по выдацью сего статуту отъ насъ черезъ кого кольвекъ одержаны были, таковыхъ мы и потомки наши держати не хочемъ, але справа и суду сказовати и ни во што оборочати будемъ. Ведже кому быхмо зъ ласки нашое дали и давати хотели родичомъ Великого Князства именья наши спадковые, и въ нихъ бояре хотя бы шляхта была, а именьица свои здавна и ново тежъ черезъ данину оныхъ пановъ, по комъ на насъ Господаря тые спадки пришли, (мели) и имъ служыли, а листы потверженьемъ нашимъ не вызволили, въ томъ моцы рукъ и щодробживости нашое и потомковъ нашихъ не замыкаемъ.

АРТЫКУЛЪ 5
О СОЙМИКОХЪ ПОВЕТОВОВЫХЪ И О ВЫПРАВОВАНЬЮ И
ПОСЛАНЬЮ ЗЪ НИХЪ ПОСЛОВЪ ЗЕМСКИХЪ НА ВАЛЬНЫЙ СОЙМ

Уставуемъ для лепшого порадку во речахъ и въ способу ку справедливости и обороне, абы за волею всехъ на соймикахъ потребы се земкіе становили и отправованы были, абы вечными часы передъ сеймомъ великимъ вальнымъ,которымъ маемъ мы и потомки нашы завжды, коли того потреба окажеть Речы Посполитое Великого Князства, порядою радъ нашихъ тогодъ панства складати листы нашими соймики поветовые, а мановите на тыхъ местцахъ и воеводствахъ нижей суть написаныхъ и постановленныхъ, которые соймики также листы нашыми даны будуть не на близшей часъ и рокъ, толко за чотыры надели передъ соймомъ великимъ. На которые соймики мають зъежджатися и быти тые воеводове и каштелянове врядники земскіе, потомужъ князеве панове шляхта того жъ повету и воеводства, а намовляти о тыхъ речахъ и потребахъ земскихъ, которые имъ на местцахъ нашихъ ознайменены будуть, на мней тежъ о своихъ и о всехъ потребахъ хемскихъ и долеглостяхъ оного повету и воеводства; и зволившыся вси одностайнымъ зданьемъ мають обирати пословъ своихъ, то естъ отъ кождого суду земского, колко ихъ у томъ воеводстве будеть, по две особы, послати ихъ на соймъ ознаймившы и вручившы то все имъ, о чомъ водле листовъ нашихъ господарскихъ, и тежъ во всиехъ потребахъ, радити намавляти и ставити мають, даючы имъ моцъ на томъ таковомъ вальномъ сойме поступовати и кончыти тые и иншые припалые речы водле часу и потребы. Ведже князей, пановъ, маршалковъ и иныхъ всихъ урядниковъ земскихъ и дворныхъ подле старого обычаю маемъ листы нашими на таковый вальный соймъ взывати; и тые вси въ раде посполитой местца и воты свои будуть мети способомъ звычаю стародавного, а послове земскіе местца и воты свое мають мети водле порадку нижей написаного.

АРТЫКУЛЪ 6
О СОЙМУ ВАЛЬНОМЪ

При том тежъ уставуемъ, съ призволеньем радъ нашихъ духовныхъ и свецкихъ и зо всими станы сойму належачыми, на теперешнем сойму великомъ Виленскомъ, хотечы то все мети вечными часы, ижъ маемъ мы и потомки наши Великіе Князи Литовскіе съ потребы Речы Посполитое за радою радъ нашихъ того жъ панства, або за прозбою рыцерства, складати сеймы вальные въ томъ же панстве Великомъ Князстве Литовскомъ завжды, коли колко того будеть потреба.

АРТЫКУЛЪ 7
АБЫ ШЛЯХТИЧЪ БЕЗПРАВНЕ НЕ БЫЛЪ ИМАНЪ АНИ САЖОНЪ

Тежъ обецуемъ и вечными часы мети хочемъ мы Господаръ и потомки наши, ижъ все рыцерство шляхту Великого Князства при вольностяхъ звыклыхъ, которые отъ насъ Господаря и отъ продковъ нашихъ имъ суть наданы, будемъ повинни мети заховати и держати. Тежъ кождый шляхтичъ оселый подле права позваный, непоконаный правомъ, отъ насъ Господара и отъ кождого вряду иманъ и въ везенье сажонъ быти не маеть.

АРТЫКУЛЪ 8
АБЫ ПАНОВЕ ШЛЯХТУ О ПОЧТИВОСТЬ ИХЪ САМИ НЕ СУДИЛИ

Тежъ уставуемъ, ижъ княжата и панове рада наша шляхту и кождого бы зъ рицерства нашого, которые тежъ шляхту нашу служебниками въ себе ховаютъ, не мають сами о почтивость судити кроме насъ; бо тотъ судъ никому иному не належитъ одно Господару. А што се дотычеть злодейства и иншихъ речей выступковъ – то волни будуть панове ихъ зъ ними, осадившы при собе пред се шляхту людей добрыхъ, справедливость чынити, а въ чомъ былъ хто съ права поконанъ, тогды тотъ за выступокъ свой терпети и каранъ маеть быти бы и горломъ.

АРТЫКУЛЪ 9
ИЖЪ ДОСТОИНСТВЪ ВРЯДОВЪ ВЪ ДТЬДИЦТВО
ЧУЖОЗЕМЦМЪ ДАВАНО БЫТИ НЕ МАЕТЬ

Такъ тежъ мы Господаръ обецуемъ и шлюбуемъ подъ присегою нашое, которую учынили есьмо Великому Князству Литовскому и всимъ станомъ и обывателемъ его, беручы то изъ статуту старого пана отца нашого Короля его милости тому панству Великому Князству Литьовскому, даного, а въ сесь выкладаючы и на то позволяючы, штожъ въ томъ панстве Великомъ Князстве Литовскомъ и во всихъ земляхъ ему прислухаючыхъ достойностей духовныхъ и свецкихъ городовъ жворовъ и кгрунтовъ староствъ въ держаньи и пожываньи и вечностей жадных чужоземцомъ и заграничникомъ ани суседомъ таго панства давати не маетмъ; але то все мы и потомки наши Великіе Князи Литовскіе давати будуть повинни только Литве а Руси, ролдичомъ старожитнымъ и вродовцамъ Великаго Князства Литовского и иныхъ земль тому Великому Князству належачыхъ.

АРТЫКУЛЪ 10
ДОСТОЙНОСТИ И ВРЯДЫ ДЫВНЫЕ НЕ МАЮТЬ БЫТИ НАРУШОНЫ

Тежъ обецуемъ и хочемъ вечными часы мети, абы панове рада наша, такъ духовные яко и свецкіе, и вси иные врядники нашы земскіе и дворные, въ томъ панстве нашомъ Великомъ Князстве Литовскомъ были во всякихъ достоенствахъ и у почтивостяхъ захованы водле двного обычаю и кождый подле зацности и местца своего. А што се дотычеть владности и справъ ихъ судовыхъ; въ томъ се они мають заховати и справности, яко нижей въ семъ статуте есть описано.

АРТЫКУЛЪ 11
ДОСТОЕНСТВЪ И ВРЯДОВЪ НА ЗАОЧНОЕ ОБМОВЕНЬЕ НЕ МАЕМЪ ОДЫЙМАВАТИ

Тежъ обецуемъ, ижъ достойностей всякихъ врядовъ староствъ державъ тивунствъ на справу чію кольвекъ и на обмовы заочные мы и потомки наши не мають отнимати; але коли бы который изъ врядниковъ нашихъ былъ роспрошытель або шкодникъ нашъ и дворовъ нашихъ, и до нас бы въ томъ обмовенъ и обвиненъ был; тогды обоя сторона, якъ тая хто ведетъ, такъ на кого Менитъ, мають передъ нами очевисто стати, а мы съ паны радами нашими Великого Князства Литовского, выслухавшы ихъ и розознвавшы тую речъ, винного водле выступку его карати маемъ, а безвинне и безъ права на заочное поведанье не будмъ ни в кого врядовъ брати, ани ихъ зъ нихъ рушиати.

АРТЫКУЛЪ 12
О ДЕРЖАНЬЮ СТАРЫХЪ УСТАВЪ, А НОВЫХЪ
БЕЗЪ СЕЙМУ ВАЛЬНОГО НЕ ВСАВЛЯТИ

Тежъ прирекаемъ вси привелея земскіе стародавные и ново отъ насъ наданые волности и звычай добрый стародавный тымъ статутомъ нашимъ ховати и ни въ чомъ ни нарушати, а нового ничого не встановляти. А ведъ же была ль бы того потреба што нового прибавити ку доброму речы посполитой; тогды того не маемъ чынити ани вставъ жадныхъ делати, ажъ на вальномъ сойме того панства нашого и въ здешнемъ панстве нашомъ Великомъ Князстве Литовскомъ, зъ ведомостью порадою радъ нашихъ и призволеньемъ всихъ земль того панства нашого.

АРТЫКУЛЪ 13
О ВОЛНОСТИ ВЫЕХАНЬЯ НАШОГО ИЗЪ ЗЕМЛИ КРОМЪ ЗЕМЛЬ НЕПРІЯТЕЛЬСКИХЪ

Тежъ узычаемъ и уфаляемъ вечными часы, абы княжата и панове хоруговные шляхты и кождый человек рыцерскій и всякого стану того панства нашого Великого Князства Литовского мели вольность и моцъ выехати и выйтит съ тыхъ земль нашихъ Великого Князства для наукъ у письме цвиченя учынковъ рыцерскихъ и лепшаго счастья своего, и тежъ будучы неспособного здоровья своего для лекарствъ до всякихъ сторонъ и земль, кроме земль непріятелей нашихъ Московского бесурманскихъ и иншыхъ, съ кимъ тое панство наше на онъ часъ вальчыло.

АРТЫКУЛЪ 20
О ШЛЯХТЬ, КОТОРЫЕ БЫ ВЪ МТЬСТЬ ОСТЬЛОСТЬ ПРЫНЕЛИ

Тежъ уставуемъ, ижъ кгды бы шляхтичъ занехавшы именья шляхецскаго, а ищучы пожывенья, штолъ бы собе до места и мешкаючы тамъ, торгъ мескій ведучы або шынкъ въ дому маючы або ремесло робечы, понехавшы на тотъ часъ шляхецтва своего подле уставы нижей у артыкуле описаное; тогды сынове не хотели и локтемъ не мерили, а наследовали поступковъ рыцерскихъ продковъ своихъ, таковые мають быти за правую шляхту почытаны.

АРТЫКУЛЪ 21
О ПРОСТЫХЪ ЛЮДЕХЪ, КГДЫЖЪ ПОВЫШЕНЯ ЧЕСТИ И
СТАНОВЪ ЗА ГОДНОСТЯМИ ЗАСЛУГАМИ МОГУТ БЫТИ

Кождого власне рукъ и шафунку и зверхности нашое господарское належыть, и тежъ постерегаючы всякого обелженя стану шляхецкого отъ людей простого стану, окромъ сосбливое ласки и надареня отъ зверхности нашое господарское, ольности прывильевъ стану шляхецкого самъ собе прывлащати и ихъ никоторымъ обычаемъ ужывати не можеть.

АРТЫКУЛЪ 31
КНЕГИНЬ, ПАНЕЙ, ДЕВОКЪ, ВДОВЪ НЕ МАЕМЪ НИ ЗА КОГО КГВАЛТОМЪ ДАВАТИ

Тежъ обецуемъ и приказуемъ кнегинъ, паней вдовъ, княжонъ, паненъ девокъ шляхтянокъ и всякого иного стану рожаю земского, яко людей вольныхъ подъ вольнымъ панованьемъ нашимъ господарскимъ, заховати ихъ при вольностехъ ихъ, а кгвалтомъ ни за того волно пойти.

АРТЫКУЛЪ 33
ВСИМЪ СТАНОМЪ НАРОДУ ШЛЯХЕЦКОГО, ЯКЪ ХОТЯ,
ВОЛНО ИМЕНЬЯМИ ШАФОВАТИ

Тежъ уставуемъ, ижъ всимъ станомъ шляхецкого народу яко и людемъ вольнымъ вольно естъ и будетъ именьями своими отчизными материстыми и якимъ жъ кольвекъ обычаемъ набытыми шафавати, подле потребы воли и подобанья своего отдати, продати, записати, заставити въ долгу и въ сумахъ завести, заменяти; ведже водле того, яко о томъ шырей у розделе о записехъ естъ описано.

АРТЫКУЛЪ 39
МЫ ГОСПОДАРЪ ШЛЮБУЕМЪ ОДНАКУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ ВСИМЪ ЧИНИТЬ, А ПЕРЕДЪ СУДОМЪ (У ІНШАЙ РЭДАКЦЫІ: «А ПЕРЕСУДУ». – ПРІМЕЧ. РЕД.) МЫ И ПАНОВЕ РАДЫ НАШИ БРАТИ НЕ МАЕМЪ

Обецуемъ тежъ зъ ласки и добрости и милости нашой господарской ку подданнымъ нашимъ, всему рицерству Великого Князства Литовского, подъ сумненьемъ нашимъ, ижъ мы Господар и панове рада наши маемъ кождому стану всимъ заровно однакую справедливость чинить безъ отволоки, а отъ права не маемъ ничого брати; потомужъ и панове рада наша, а не маемъ тежъ стати и зычностью быти одной стороне, але просто кождому справедливость делати будемъ повинни, такъ тежъ и панове рада наши подъ присегою, которую до вчинили, справедливость чинити будеть повинни.

АРТЫКУЛЪ 41
О НЕВЫВОЖЕНЬЮ ПРИПРАВЪ ВОЕННЫХЪ ДО ЗЕМЛИ НЕПРІЯТЕЛЬСКОЕ

Уставуемъ и вечными то часы мети хочемъ, постерегаючи того, абы зо всихъ земль панства нашого Великого Князства Литовского яко жидове татарове купцы и вси подданые наши, которого кольвекъ стану, явне и таемне всякихъ броней железа ручницъ нажовъ стрелъ и всякого иншого наряду военного не выпущали и не вывозили, посломъ не продавали, съ чого бы непріятель силитись могъ.

РОЗДЕЛЪ 4–й
О СУДЬЯХЪ И О СУДЕХЪ

АРТЫКУЛЪ 1
О ВЫБИРАНЬЮ СУДЕЙ ВЪ ПОВЕТЕ

Уставуемъ, ижъвъ тыхъ поветехъ, которые суть нижей росписаны, и въ кождомъ таковомъ повете, где еще до сихъ часовъ не обраны, зособна мають быти судья подсудокъ и писаръ, которые такъ и тымъ обычаемъ мають быть выбраны и на таковые уряды установлены. На первей маемъ мы Господаръ часъ певный зложити и то листы нашими по всихъ таковыхъ поветехъ ознаймити, где въ кождомъ повете княжата панове рада наша, также рицерство и шляхта вси, хто кольвекъ якого стану будетъ тамъ именья свои мети, зъехатися мають до двора, которій на посродку того повету будетъ, и тые которые ся зъедутъ не ждучи никого, хтобы въ повете именье маючи пріехати не хотелъ, ку тому року мають выбрати зо всее шляхты того повету братьи своее на кождый врядъ таковый, на судейство чотырохъ людей добрихъ, на подсудство другихъ чотырохъ, на писарство третихъ чотырохъ людей добрихъ, цнотливыхъ, ростропныхъ въ праве у местныхъ, роду шляхецкого, въ томъ повете добреоселыхъ, не иное веры только Хрестіянское; и выбравшы ихъ, тыхъ выбраныхъ черезъ листы свои намъ Господарю ознаймити мають, а мы съ тыхъ всихъ дванадцати особъ выберемъ трехъ до того повету на врядъ земскій, на судъ судою и подсудка и писара. Которіе отъ насъ выбраные и потверженые на першыхъ рокохъ судовыхъ передъ поветовымъ воеводою, або въ небытности воеводиной передъ кашталяны, а въ земли Жомонтской передъ старостою Жомоитскимъ, при зобранью шляхты, што ихъ тамъ въ томъ часе судеть, маеть судья подсудокъ и писаръ присегнути тыми словы:
Я присегаю Пану Богу во Троицы единому, ижъ въ томъ повете водле Бога справедливе подле права и статута сего писаного Великого Князства Литовского, водлугъ жалобы и отпору, ничого не прикладаючи ани уймуючи, буду сознавати и записы пріймовати, не фолкгуючи высокимъ и подлымъ станомъ на достойностяхъ и на врядехъ седячимъ, на богатого ани на вбогого, на пріятеля кровного заховалого, ани на ту тутошнего, не на гостя не смотречи, не съ пріязни не зъ вазни не зъ боязни не за посулы и дары, ани сподеваючися на потомъ дарованья и якого нагороженья, и не радечи стороне, а ни боячися казни помсты и погрозокъ, але самого Бога и его светую справедливость и право посполитое и сумненье свое передъ очима маючи, тежъ роковъ николи не омешкиваючи, кромъ великое правдивое и зложное хоробы; а якъ то справедливе присегаю Богу, такъ ми Боже помози; а естли несправедливе, – Боже ми не поможы.

А писаръ земскій маеть по Руску литерами и словы Рускими вси листы и позвы писати, а не иншымъ языкомъ и словы, и такъ маеть писаръ присегати:

Я, N, присегаю Пану Богу въ Троицы единому на томъ, ижъ справедливе водле Бога и того права писаного и подлугъ мовенья и споровъ сторонъ, ничего не прикладаючы ани уймуючы, у суду записовати и радити судьи и подсудку верне и справедливе, подле сознанья сторонъ и споровъ на судехъ и осведченья и оповеданья судового и сказанья судового, и въ книги судовые вписовати быду а пислновати и догледовати, абы подле сее присегеи моее справедливе были вписаваны, не маючы баченья не высокіе а ни подлые станы на достойностяхъ седячыхъ, на богатого, ани на вбогого на пріятеля кровного заховалого, ани на непріятеля, на тутошнего, ани на гостя, не съ пріязни не зъ вазни не за посулы и дары, а не боечыся вазни и помсты и погрозокъ, не ждучы нагороженья, але самого Бога и его светую справедливость и право посполитое передъ очима маючы, и сумненье свое добре а побожие справуючы, такъ ми Боже поможы.

А потомъ, кгды бы который съ тыхъ на початку и знову отъ насъ теперъ выбраные умеръ, судья, подсудокъ, або писаръ, а трафило се бы то въ небытности нашой; тогды тые, которые на тыхъ урядехъ зостануть, мають о томъ дати знати воеводе своему, а въ земли Жомоитской старосте Жомоитскому; а воевода маеть черезъ листы свои старостамъ и шляхте того повету, а староста Жомоитскій тивуномъ шляхте и всякого стану оное Жимоитское земли обывателемъ часъ зложити, на который зъехавшися вси станы оного повету и до такового двору нашого, яко вышей описано, мають на местце того умерлого чотырохъ особъ таковыхъ же, яко первымъ выменено, обрати и намъ черезъ листы свои отворотные за печатью воеводиною ознаймить; а мы потомъ съ тыхъ чотырохъ одного, который се намъ видети будеть, выбравшы на местце того умерлого судьи подсудка або писара, которого съ тыхъ въ тотъ часъ потребовати будуть, не отволочие установити. А где бы на судство обрали подсудка або писара земского; тогды на тое местце тамъ же за разомъ на тотъ врядъ обобравшы къ намъ послати мають; а тотъ, кому тотъ врядъ дамо, потомъ на першыхъ рокохъ судовыхъ будеть повиненъ первей на местцу тамъ передъ тымъ воеводою або кашталяномъ и передъ старостою оного суду такъ, яко вышей описано, присегнути, тожъ потомъ врядомъ своимъ владнути и справовати. И такъ мають вжо вечными часы въ поветехъ около выбранья тых врядниковъ справоватися и захавати.

АРТЫКУЛЪ 8
О СУДЬЯХЪ, ЯКІЕ МАЮТЬ БЫТИ ОБИРАНЫ

Уставуемъ, ижъ на тые вряды яко на судейство на подсудковство и писарство не мають быти выбираны духовные особы, а ни сторостове державцы, а ни тивунове того повету, ани хоружые и ни хто таковый, хтобы въ томъ повете нашомъ врядникомъ былъ; але таковые и такъ мають быти выбираны яко вышей описано.

АРТЫКУЛЪ 33
ХТОБЫ САМЪ НЕ МОГЪ, АБО НЕ УМЕЛЪ У ПРАВА МОВИТИ

…Къ тому кгды бы хто, не могучы самъ справовати речы своее у суда и не вмеючы мовити, прокуратора потребовалъ; тогды судъ повиненъ ему зъ уряду прокуратора дати, и казати прокуратору отъ него мовити, а речъ его справовати. А въ вображенью маестату нашого господарского обецуемъ прокуратора обвиненой стороне дати. За се будеть повиненъ судъ зъ ураду дати прокуратора, и дармо казати ему мовити отъ убогихъ сиротъ и вдовъ немаетныхъ и тымъ тежъ, которыи бы або за пріязнью або тежъ убозтвомъ своимъ прокуратора мети и сами речы своее за недостаткомъ своимъ въ суду справовати не могли.

АРТЫКУЛЪ 38
ИЖЪ НИХТО СЪ БРОНЯМИ ПЕРЕДЪ СУДЪ ПРИХОДИТИТ НЕ МАЕТЬ

Уставуемъ тежъ грозно приказуючы, абы нихто съ подданыхъ нашихъ княжатъ пановъ радъ,почоншы отъ вышшого ажъ до нижшого стану, яко сами панове такъ и слуги ихъ при панахъ своихъ и безъ пановъ пріятель за пріятелемъ, не смелъ въ зброяхъ кафтанахъ и съ такими бронями, то естъ съ древомъ зо щепомъ зъ ручницою зъ лукомъ и съ кушою и зъ иными всякими, до суду замкового земского приходити и при собе мети; а ведже кордъ и мечъ то при собе мети можеть и носити.

РОЗДЕЛЪ ПЯТЫЙ
О ПРАВЕ ПОСАГОУ

АРТЫКУЛЪ 1
КОТОРОМЪ ОБЫЧАЕМЪ ОТЕЦЪ ВЫДАЮЧЫ ДЕВКУ СВОЮ ЗАМУЖЪ МАЕТЬ ОБВАРОВАТИ И ВПЕВНИТИ ЗАПИСАНЬЯ
ВЕНА ОТЪ ЗЯТЯ

Тежъ уставуемъ, ижъ кождый обыватель того панства которого кольвекъ будучы стану, выдаючы дочку свою замужъ и даючи за нею посагъ або выправу подле доброе воли своее, наипервей нижли девку выдастъ, маеть отъ зятя взяти записъ подъ печатью его и подъ печатьми людей добрихъ, которымъ онъ на третей части именья своего лежачого оный посагъ або выправку совито описати маеть потомужъ яко нижей описано; а потомъ оный записъ тотъ же зять на первыхъ рокохъ земскихъ передъ судомъ земскимъ оного повету, въ которомъ оселости маеть, оповедати и въ кники земскіе записати маеть, таковая отправа маеть быти въ кождого права задержана.

АРТЫКУЛЪ 18
О РОЗВОДЕХЪ МАЛЖЕНСКИХЪ ПЕРЕДЪ СУДОМЪ ДУХОВНЫМЪ

Тежъ уставуемъ, ижъ розводъ малженскій маеть быти передъ судомъ духовнымъ обоего стану водле правъ нашихъ хрестіянскихъ: если мужъ зостанеть виненъ зъ розсудку права духовного, тогды жона останеть на оправе отъ него описаной; а пакли бы жона винна найдена, тогды внесенье и оправу свою тратить. А ведже если бы розводъ слушный доводомъ для кревности, ижъ ся малженство въ неведомости кревности стало, або для иншыхъ причынъ, которые бы се передъ правомъ духовнымъ показали, ижъ бы слушный розводъ мелъ быти; тогды при розводе венокъ при мужу и внесенье при жоне зостати маеть.

РОЗДЕЛЪ СЕМЫЙ
О ЗАПИСЕХЪ И ПРОДАЖАХЪ

АРТЫКУЛЪ 1
О ЗАПИСЕХЪ НА ИМЕНЬЯ СВОИ ОТЧЫЗНЫЕ И МАТЕРИСТЫЕ

…Што вси отъ сего часу и дня волно и моцно кождому именья свои отчызные и земскіе материстые и выслужоные купленые и якимъ кольвекъ обычаемъ набытые и названые, не смотречы третее и двохъ частей, яко передъ тымъ бывало въ статуте обычаемъ стародавнымъ, але все съ домомъ, хто ихъ што маеть, будь тежъ половицу або и которую ихъ часть, и по собе и у одно або люди земли, што хотя отъ нихъ водле доброе воли своее и мысли, отдати продати даровати и записати заставити, отъ детей и близкихъ отдалити, подле баченья своего тымъ шафовати.

РОЗДЕЛЪ ОСМЫЙ
О ТЕСТАМЕНТЕХЪ

АРТЫКУЛЪ 1
ХТО МОЖЕТЬ И НЕ МОЖЕТЬ О РЕЧАХЪ СВОИХЪ РУХОМЫХЪ ТЕСТАМЕНТЪ ЧИНИТИ

Уставуемъ, ижъ кождый маеть мети моцъ о речахъ своихъ рухомыхъ тестаментъ чинити, кромъ тыхъ парсунъ нижей описаныхъ, котрые парсуны ижъ подле права не мають ничого вольного, для того тестаментомъ никому ничого отдачи не могуть: наипервей дети летъ зупольныхъ не маючіе, законники будучи въ законе не привильеваномъ, принемши и потвердившиеся въ законе, сынове зъ отцемъ недельные окромъ речей набытья своего властного або выслугъ, бо тежъ въ чужую мацъ поданые, то естъ тотъ кого бы кому выдано зъ его статки, шаленые, кацеры, невольники, отъ розуму отходячіе, а ведьже тые, коли къ собе прійдут, моцны тастаментъ своей чинити, такъ тежъ и чти отсужоные не могуть тестаментовъ чинити.

АРТЫКУЛЪ 4
НІХТО НЕ МОЖЕТЬ НЕВОЛЬНИКУ СВОЕМУ НИЧОГО ЗАПИСАТИ, ВОЛЬНЫМЪ НЕ ВЫИНИВШИ

Уставуемъ, ижъ кождый якого кольвекъ стану невольнику своему, не вчинившы его на передъ вольнымъ, ничого тестаментомъ записати не может, абы его первей вольнымъ учинилъ. А ведже тестаментомъ ижъ каждымъ листомъ явнымъ можетъ невольника своего вольнымъ учынити, а учинившы, тымъ же тестаментомъ можеть ему што рухомого водле воли своее записати.

РОЗДЕЛЪ ДЕВЯТЫЙ
О ПРАВАХЪ ЗЕМСКИХЪ

АРТЫКУЛЪ 8
ХТО БУДУЧИ УРЯДНИКОМЪ ГОСПОДАРСКИМЪ, МАЮЧЫ ИМЕНЬЕ ВЪ ТОМЪ ПОВЕТЕ, МЕЛЪ ЗЪ ШЛЯХТИЧОМЪ
ПРАВО О ЗЕМЛЮ

Тымъ тежъ обычаемъ если бы который урядникъ нашъ, маючы именье въ томъ же повете державы своей, мелъ зъ которымъ шляхтичомъ копу вести; теды маеть справоватьсе о кгрунтъ земный, яко вышей описано, и маеть ставить осмнадцать сведковъ шляхту и иншихъ людей добрыхъ веры годныхъ, а не того уряду присуду своего, але иншихъ постороннихъ, и такъ тежъ судьи мають гледеть листовъ границъ знаковъ, а чыи будуть листы лепшые и границы, тая сторона маеть быти припущона ку доводу.

РОЗДЕЛЪ ДВАНАДЦАТЫЙ
О НАВЕЗКАХЪ ЛЮДЕЙ ПОСПОЛИТЫХЪ

АРТЫКУЛЪ 5
ЖИДЪ, ТАТАРИНЪ И КОЖДЫЙ БЕСУРМАНИНЪ НА ВРЯДЪ ПРЕЛОЖОНЪ И ХРЕСТІЯНИНЪ ВЪ НЕВОЛИ МЕТИ НЕ МАЕТЬ

Уставуемъ, ижъ отъ того часу мети хочемъ, абы жидъ, татаринъ и кождый бесурманинъ на достоенство а ни на который врядъ отъ насъ Господаря а ни отъ пановъ радъ нашихъ преложонъ не былъ и хрестіянъ въ неволи не мелъ…

АРТЫКУЛЪ 7
ЧЕЛОВЕКЪ ВОЛЬНЫЙ ЗА ЖАДЕНЪ ВЫСТУПОКЪ ВЪ НЕВОЛЮ ВЫДАНЪ БЫТИ НЕ МАЕТЬ

Тежъ уставуемъ, ижъ человекъ волный за жадный выступокъ въ неволю вечную выданъ быти не маеть, а естли бы въ суме великой выданъ былъ; маеть съ тое сумы выроблятися, и выпуску на каждый годъ мужику полтина, а жонце полкопы грошей.

АРТЫКУЛЪ 11
О ВОЛЬНЫХЪ ЛЮДЕХЪ, КОТОРЫЕ ВЪ ГОЛОДЪ ПРОДАЮТЬ

Хто бы въ голодъ самъ себе або сына або тежъ которого человека вольного въ неволю продалъ, и листъ на то далъ; таковый листъ не маеть быти держанъ, але яко голодъ минеть, а онъ пенезей добудеть, маеть ему пенези отжати.

РОЗДЕЛЪ ЧОТЫРНАДЦАТЫЙ
О ЗЛОДЕЙСТВЕ ВСЯКОГО СТАНУ

АРТЫКУЛЪ 8
О ШЛЯХТИЧУ ЛЕТЬ ЗАПОЛНЫХЪ НЕ МАЮЧОМУ

Естли бы се трафило, ижъ бы шлихтичъ въ летехъ чотырнадцати и не больше обвиненъ о злодейство, або приведенъ былъ о злодейество зъ лицомъ передъ врядъ; тогды таковому про молодость летъ его не маеть быти поличоно за злодейство, и не маеть быти до ката въ руки и на муку даванъ, нижли тую шкоду отецъ его або матка кровные зъ именья части его повинни зъ навезкою платити, и заплативши то почтивости его шкодити не маеть, а не будеть ли мети чимъ платити, ино давати его на выслугу, поки бы то заслужилъ, што зашкодилъ. Тымъ же тежъ обычаемъ можеть се розумети и о детехъ людей простыхъ летъ недорослыхъ. А ведьже и таковый хлопецъ недорослый естьли бы въ колку злодействахъ и при лицы былъ дознанъ, таковыхъ врядъ маеть карати водле званья своего.

Вытрымкі з выдання: Статут Вялікага княства Літоўскага 1588: Тэксты.Давед.Камент.  Мн.: БелСЭ. – 1989

Прывілей на выключнае права Льва Сапегі выдаваць Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 года

Жигимонт Третий, божъю милостью король польский, великий князь литовский, руский, пруский, жомоитъский, мазовецкий, ифляньтский, тою ж божъю милостью назначоный король шведский, готский, вандальский и великое княже финляндское и иных.

Чиним явно сим нашим листом всим посполите и кождому зособна нынешним и напотом будучим, иж панове рады и врядники наши и послы Великого князства Литовского, на сойме вальном щасливое коронацыи нашое будучи, именем всих станов обывателев Великого князства Литовского подали нам ку потверженью статут, то ест порядок отправованья судов, через депутаты от стану Великого князства Литовского и на соймикох поветовых на то обраных и высажоных поправленый, на сойме елекцеи нашое под Варшевою прогледаный, просечы, абыхмо тот статут от них новопоправленый при иньших правах и вольностях их привильем нашимъ потвердили и всим станом Великого князства Литовского выдати и ку ужыванью привести велели, указуючи нам с констытуций и уфал соймовых, жесмы то учинити повиньи.

…тот статут права Великого князства Литовского новопоправленый сим прывильем нашим ствержаем и всим станом Великого князства Литовского ку уживнью на вси потомные часы выдаем. Водле которого вже якосмы сами, господар, так и вси иные станы, обыватели Великого князства Литовского, заховатисе маем и под тою ж присегою нашою, которую есмо на вси права и вольности Великого князства Литовского учинили, шлюбуем и обецуем и вжо во всих землях и поветех, врядех и судех вшеляких до Великого князства Литовского належачих, вси справы судовые порядком, в том статуте новопоправленым описаным, отправовати почати мають в року пришлом тисеча пятьсот осмдесят девятом.

...

Прысвячэнне Статута Жыгімонту III

…А прото он великий и зацный филозоф греческий Арыстотелес поведил, же там бельлуа, а по-нашому дикое звера, пануеть, где чоловек водлуг уподобанья своего владность свою ростегаеть. А где опять право або статут гору маеть, там сам бог всим владнеть…

…Леч иж не всих так прироженье справило, абы большей розуму, анижли маетностей своих а бестыяльских попудливостей наследовати мели, тое удило або монштук на зуфальцы пан бог и право его светое вложило, абы тые за неучстивые справы свои слушное каранье, а цнотливые пристойную заплату относили. И тот то ест цель и конец всих прав на свете, тым все панства и королевства стоять и в целости своей захованы бывають, где лихие помсту, а добрые заплату относять. Чого иж се завжды тые лекають, которым своя мила воля, а розум им неприетелем. Ради бы тое удило з себе скинули, а права все, абы им не пановали, ради бы внивеч обернули.

Зварот Льва Сапегі да ўсіх саслоўяў Вялікага княства Літоўскага

Обачывали то усих веков люди мудрые, же в кождой речы посполитой чоловеку почстивому ничого не маеть быти дорожшого над вольность. А неволею так се маеть гыдити, же не только скарбами, але и смертью ее од себе отганяти есть повинен. А прото люди почстивые не только маетности, але и горл своих против кождому неприятелю выносити не жалують, абы под их окрутное опанованье не приходили, а з волности своее будучи злуплени, водлуг воли и мысли их яко невольники не мусели жити. Але вже мало бы на том было, ижбы чоловек з неволи от посторонного неприятеля был волен, гды бы домового неприятеля над собою терпети мусел. Тогды тот монштук або удило на погамованъе кождого зуфальцу есть вынайдено, абы се боячы права от кождого гвалту и збытку погамовал, а над слабшим и худшим не паствилсе и утискати его не мог, бо для того права суть постановлены, абы можному и потужному не все было вольно чынити. Яко Цыцеро поведил, иж естесмо невольниками прав для того, абысьмы вольности уживати могли. А естли ж чоловеку почстивому ничого нет мильшого над тое, гды во отчызне своей безпечне мешкаючы не боитсе, абы его хто на доброй славе его не змазати альбо на теле и на здоровъю его образити альбо теж на власной маетности его укрывдити мог. Тогды то ничому иншому, одно праву причитати маеть, за которым од кождого в покою седить, а жадного усилства, обельженья и укривженья на собе не поносить, бо тот цель и скуток усих прав ест и маеть быти на свете, абы кождый добрую славу свою, здоровъе и маетность в целости мел, а на том всем жадного ущирбку не терпел. И то есть наша вольность, которою се мы межи иншыми народы хрестиянскими хвалим же пана, ижбы водле воли своее, а не водле прав наших пановал, над собою не маем, а яко славы учстивое, так живота и маетности волно уживаем. Бо хто бы кольвек с тых трох речей в чом нас укривдити и подлуг уподобанья своего, а не водле прав наших над нами паствитисе мел, тот бы вжо не паном нашим, але сказителем прав и вольностей наших был, а мы бысмо неволниками его быти мусем. И слушне за правду маем, за што пану богу дяковати, же по панованьем королей их милости и великих князей, панов наших тую владзу и вольность у руках своих маем, а права сами собе творачы яко найбольшей можем волности своее во всем постерегаем, бо не только сусед а сполный наш обыватель в отчизне, але и сам господар пан наш жадное звирхности над нами заживати не можеть, одно только, колько ему право допущаеть. Прото маючи таковый скарб в руках наших, который жадною сумою преплачон быти не можеть, пристоить кождому почстивому чоловеку, абы о нем ведал, а будучи добре ведомый, абы яко сам себе и попудливости свои гамовал и водлуг права писаного справовалсе, а никого не кривдил. Так если бы од кого был укривжон, абы ведал, где обороны и лекарства в кривде своей искати маеть, бо яко один сенатор рымский другого штрофовал, же права отчизны своее не умел, так кождый обыватель годен ест наганенья, который вольностью се фалить и прав своих умети и розумети не хочеть, которым правом усю вольность свою обварованую маеть. А если которому народу встыд прав своих не умети, поготовю нам, которые не обчым яким языком, але своим власным права списаные маем и кождого часу, чого нам потреба ку отпору всякое кривды, ведати можем. А иж тая трудность перед тым непомалу до того заважала, же не кождый статут мог мети для трудного и долгого переписованья, тогды и в том той потребе кождого обывателя фольгуючы и пожитку речы посполитое служечы, важыломсе того тую працу на себе подняти а кошту и накладу своего не жалуючы, абых то в друк подал а дорогу лацнейшую и снаднейшую кождому ку ведомости права показал. Гды ж то вжо в руках своих кождый, коли похочеть, мети можеть. Прошу рачте ж ваши милости, тую працу от мене вдячне приняти, а маючы вольности свои, правом добре обварованые, того постерегати, абысте до судов и до трибуналов не только людей добрых а тых прав нашихъ добре умеетных обирали, але боящыхсе пана бога и цнотливых, которые бы не для пожытку своего а ку шкоде ближнего, для лакомства своего и для подарков права выкручали, але простым трыбом идучы, светое правды и справедливости постерегали, а тую вольность, которою се тешимо, в целости нам заховали. С тым се ласце и милости ваших милостей братерской поручаю.

РОЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
О ПЕРСОНЕ НАШОЙ ГОСПОДАРСКОЙ

АРТЫКУЛЪ 1

Вси обыватели Великого князства Литовского тым одным правом писаным и от нас даным сужоны быти мають

Напрод мы, господар, обецуем и шлюбуем под тою ж присегою, которую учынили есмо всим обывателем всих земль паньства нашого Великого князства Литовского, иж всих княжат, панов рад, духовных и светских, панов хоруговных, шляхту, места и всих подданных наших и всих станов в том паньстве нашом Великом князстве Литовском и иных всих земль, здавна ку тому паньству прислухаючых, почоншы от вышшого стану аж до нижшого, тыми одными правы и артыкулы, в том же статуте нижей писаными и от нас даными, судити и справовати маем. Также чужоземцы заграничники Великого князства Литовского, прыеждчые и яким кольвек обычаем прибылые люди, тым же правом мають быть сужоны и на тых врядех, где хто выступить.

АРТЫКУЛЪ 2

Мы, господар, шлюбуем никого не карати на заочное поведанье, хотя бы дотыкалося маестату нашого господарского ображенья або здрады речы посполитое. А хто бы теж на кого што несправедливе в тых речах вел около ображенья маестату нашого господарского або здрады речы посполитое, а не довел, тым сам каран быти маеть

Теж предречоным прелатом, княжатом, паном радам, духовным и светским, паном хоруговным, шляхте и местам земль Великого князства Литовского и всих иных земль, здавна и тепер до того паньства Великого князства Литовского належачых, обецуем словом нашым господарским, иж на жадного чоловека выданье або осоченье явное, таемное подозренье тых станов вышей мененых которою колвек виною пенежною, крывавою, везеньем албо достоеньств врядов або именья одыймованьем винити и карати не маем и не будем, ажбы перво на сойме у суду явным рядом и поступком права, коли жалобник, то ест повод и отпор обжалованый очевисте стануть и достаточне наконец будуть поконаны. Которые по суде и по таковом поконанью винные мають быти карани виною, в артыкулех нижей описаных, меновите назначоною.

АРТЫКУЛЪ 4

О ображенье маестату нашого господарского, иж кождый обвиненый справоватися винен. И о том, хто перестережеть и где таковых судити. Также о словном мовенью або писанью о господару.

Теж коли бы хто якого ж кольвек стану был найден явне подойзраный, иж маестат наш господарский образил, таковому жаден привилей, ани зацность, ани достоенство не маеть помагати, ани ся он им щитити можеть, абы ся не мел справовати, и где будеть правом поконан, абы не мел каран быти.

…Ведь же в том выступе коло ображенья маестату нашого господарского, где кому идеть о честь и о горло, таковых шляхту подданных наших нигде индей, одно на сойме великом вальном с паны радами нашими Великого князства Литовского мы, господар, судити и подле выступу кождого их тым караньем, яко вышей описано, карати роскажем…

АРТЫКУЛЪ 6
ХТО БЫ КОЛЬВЕКЪ С ПАНЬСТВА НАШОГО
ДО ЗЕМЛИ НЕПРИЯТЕЛЬСКОЕ УТЕКЛ

Теж уставуем, хто бы кольвек с подданых наших утекл с паньства нашого до земли неприятельское умыслом злым на здраду а ку шкоде нам, господару, и Речы Посполитой, такий честь тратить. А дети ачкольвек для того выступу отца своего почстивости своее не тратять, але от именей отца своего отпадывають.

АРТЫКУЛЪ 9
О СПОКОЙНОМ И УЧСТИВОМ ЗАХОВАНЬЮ
ПРИ ДВОРЕ НАШОМ ГОСПОДАРСКОМ

Уставуем, где бы хто, будучи при дворе нашом а не поважаючи пристойне зверхности нашего маестату, смел того ся важити, а на кого другого на палацу нашом торгнути словы быстрыми, ущипливыми, славе доброй и учстивости шляхетской шкодливыми, а о то бы ся укрывжоны до нас утекл з жалобою, тогды мы о тую реч ображоному справедливость неотволочную назавтрее ж, а надалей третего дня, маем с паны радами нашими, пры нас на тот час будучими, вделать…

АРТЫКУЛЪ 10
О ПОГАМОВАНЬЮ ХОЖЕНЬЯ И СТРЕЛЯНЬЯ НЕПОТРЕБНОГО
З РУЧНИЦ И З ЛУКОВ ПРИ ДВОРЕ НАШОМ ГОСПОДАРСКОМ И ПРИ КОЖДОМ ВРЯДЕ НАШОМ СУДОВОМ

Еще теж видячи мы в многих людях зуфальства и своволеньства збытечные, а хотячи то срогостью права посполитого обваровати и завстегнути, уставуем, абы жаден якого кольвек стану будучи, не смел при дворе нашом господарском, где коли двором нашим мешкати будем, так на палац и двор наш, яко и по месту збройне и з жадными иншими бронями ходити, звлаща з ручницою, гаркабузом и з луком, и з жадною иною стрельбою, окром меча, корда, шабли, шпады и иншое ручное брони.

…А иж вряды наши судовые за порученьем нашим, шафуючи справедливостью людскою, местце нашо господарское заседають, прото беспечность их варуючи, хочем мети, абы таковый же покой з стороны неуживанья тое стрельбы помененое был захован завжды так при судех земских, гродских, подкоморских и комисарских. А против выступных с тое уставы при врядех наших такое каранье маеть быти стегано, яко тут в сем артыкуле нижей есть описано…

…А где бы и за позвом не стал, тот вжо тым самым учинком и непослушеньством ку праву не толко горло, але и честь тратити будеть за отосланьем врядовым з розсудку нашого господарского и панов рад того паньства на сойме за доводом стороны поводовое, водлуг права на конец учиненым, там же перед врядом нашим гродским на оном року запозваном.

АРТЫКУЛЪ 11
ХТО БЫ НАПРОТИВКУ ВЫРОКУ НАШОМУ МОВИЛ

Теж уставуем, где быхмо мы, господар, с паны радами нашими з выроку нашого сказанье учинили, а хто бы смел против тому выроку нашому и по сказанью што противного мовити, тогды таковый якого ж кольвек стану, так высокого, яко и низшого, маеть седети на замку нашом шесть недель, а то никому не маеть быти отпущоно.

АРТЫКУЛЪ 12
ХТО БЫ З ПРИГОДЫ ДО ЗЕМЛИ СУСЕД НАШИХ УТЕКЛ,
И О ДАВАНЬЮ ТАКИМ ГЛЕЙТУ

Уставуем теж, естли бы хто з якое пригоды припалое, окром ображенья маестату нашого и здрады Речи Посполитое, зъехал до земли якого суседа нашого, выймуючи землю неприятельскую, таковый почстивости, горла, ани именья не тратить, одно маеть справоватися тому, от кого будеть обвинен, и ласки нашое господарское перенайдовати за глейтом нашим. А тот глейт наш на врядех везде, где ся оборочати будеть, а особливе по местом, торгом и при костелех, маеть давати обволывати и прибиваньем цедул ознаймовати и рок выйстья глейту оповедати. А то для того, абы собе тым лепшую беспечность меть мог. А если бы в том часе не переправил собе ласки нашое господарское и тому, кому завинил, на справился, тогды мають такового засе з границ паньства нашего за тым же глейтом нашим пропустити, леч не до земли неприятельское. А то мають чинити перед выйстьем глейту. А нам, господару, волно будеть глейт дальший дати еще раз, другий, а надалей и третий, яко бы ся от выволанья перед роком и шестьма неделями за тыми глейты выволаный з стороною своею противною росправил и ласку нашу господарскую собе перееднал. И хотя бы хто больш над то глейтов с канцлярыи нашое одержал, таковый глейт жадное моцы и важности, яко ку зволоце справедливости, одержаный, мети не будеть. То ж ся маеть розумети о даванью глейтов и тым, которые бы за нестаньем своим перед нами, господарем, або перед судом головным, будь теж до суду гродского и земского або за непоступленьем увязанья водлуг сего ж статуту, до выволанья прыходили.

АРТЫКУЛЪ 14
О МАНДАТЕХ, В КОТОРЫХ РЕЧАХ МАЮТЬ БЫТЬ
С КАНЦЛЯРИИ НАШОЕ ДАВАНЫ

Напервей мандаты мають быти даваны о ображенье маестату нашого господарского и о здраду речи посполитое. Теж хто бы у войску кого забивши або гвалт який, што несеть за собою вину крвавую учинивши утекл. Хто бы теж покой посполитый взрушил, яко есть вышей в артыкулех о ображенье маестату нашого господарского ширей описано. К тому где бы хто на панов рад наших, воевод, кашталянов, старост, подкоморих и на вряд судовый гродский и земский або комисарский, будучи им на справах наших господарских и земских або на суде седячих, а не поважаючи местца зверхности нашое господарское, торгнулся рукою и кого с тых станов помененых ранил або забил, тогды таковый маеть быть позыван перед нас, господара, мандатом нашим на сойм. А там на сойме з розсудку нашого, где ся то покажеть, честь и горло тратить. … Теж листы мандаты наши мають быти даваны в речах и пожитках, столу и скарбу нашого господарского належачих, то ест о доходы и пожитки з добр наших приходячие, и чиненья з них личбы и теж от кривды и шкоды подданых наших от врядников наших которые бы ся стали з укривженьем скарбу нашого от врядников наших. Еще теж мають быти мандаты даваны в тых речах, о которых в трибунале, то ест в артыкулех головных судов, до мандатов нашых дорога ест указана. К тому теж мають быть мандаты даваны о мыто, где бы старостове, державцы або мытники наши господарское мыто новое небывалое, яким кольвек назвиском названое, в местех, на селах, на дорогах, на мостех и торговое на торгох вымышляли и брали албо над уставу а привилья наши мыт подвышали и вытегали, албо от подвод наших господарских и шляхетских мыто по дорогах и в местечках брали. А за маньдатом кождый рок маеть быти завитый покладан от поданья очевистого або положенья на именью мандату, естли будем в здешнем панстве, - за чотыри недели, а естли за границою того паньства будем - за осм недель. А о иншие некоторые речы, кром тых вышей помененых и в трибунале описаных, артыкулы, маньдаты никому гволи с канцеляреи нашое не мають быть даваны. А естли бы были выданы, тогды сторона о иншую реч, кром тых менованых, мандатом нашим позвана будучи, не повинна будеть перед нами становитисе. А за нестаньем жадная сказнь и отправа на такого давана быти и выданая моцы жадное мети не маеть. Для чого печатари и писары наши, постерегаючы в том достоенства и поваги маестату нашого и затрудненья справедливости людское, мають того пилновати, абы над сее замеренье мандаты с канцляреи нашое не выходили. А естли бы позваный перед нами стал о то, же его неслушне мандатом позвано, оказал, тогды тот, хто его вызвал, повинен будеть сам або прокуратор его, не сходечи с права, заплатити вины сто коп грошей, которое вины половица стороне, а другая половица до скарбу нашого быти маеть. А што се дотычеть бранья мыт через князей, панов, шляхту на именьях их, так подорожного, яко и торгового мыта, также и на перевозех, будь новых, незвыклых без данины нашое або подвышшаючи над уставу и привилья наши, таковых, хто бы то чинил, вольно будеть о то позвати до суду земского того ж повету, в котором се то деяти будеть, на рок завитый водлуг артыкулу двадцать девятого, в сем же розделе описаного. А о кроме тых причин так маньдатов, яко и позвы наши никоторие за двором нашим никому даваны быти не мають.

АРТЫКУЛЪ 16
ХТО БЫ ЛИСТЫ АБО ПЕЧАТИ НАШИ И ВРЯДОВЫЕ
ФАЛЬШОВАЛ, ЧИМ МАЕТЬ БЫТИ КАРАН

Коли бы хто листы або печати наши фальшовал або на кшталт руки нашое, так теж канцлера, подканцлерого и писаров наших дворных, земских, гродских и подкоморских того паньства Великого князства Литовского листы альбо привилья якие, змысливши, подписовал, або хто бы теж печати наши и врядов наших собе рыл и у себе их ховал и их уживал, таковый с права за оказаньем явностью певною и доводом слушным ничим иным, только на горле огнем каран быти маеть.

АРТЫКУЛЪ 18
НЕ МАЕТЬ НИХТО НИ ЗА КОГО ТЕРПЕТИ,
ТОЛЬКО КОЖДЫЙ САМ ЗА СЕБЕ

Теж уставуем, иж нихто ни за чий кольвек учинок не маеть каран и сказован быти, только тот, который в чом сам винен зостанеть, гды ж того право божое и справедливость хрестияньская учить. Яко ж так хочем мети, абы ни отец за сына, ани сын за отца, кром ображенья маестату нашого и Речи Посполитое здрады, яко вышей около того ест описано, ани жона за мужа, ани муж за жону, так теж брат за брата, отец и матка за дочку, дочка за матку або отца, сестра за сестру, и жадный прирожоный и слуга за пана, пан за слугу, и нихто иный ни за чый выступ и вчинок не был каран, только кождый сам за свой выступ маеть терпети и каран быти.

АРТЫКУЛЪ 20
О РЕЧ ЗЕМЛЕНУЮ МЕЖИ ИМЕНЬЯМИ НАШИМИ КНЯЗЬСКИМИ, ПАНЬСКИМИ И ШЛЯХЕТСКИМИ, МЫ, ГОСПОДАР,
ОДНЫМ ТЫМ ПРАВОМ СУДИТИСЯ МАЕМ

Теж мы, господар, обецуем и хочем, абы то через нас и потомков наших вечне было держано, иж где бы се трафило в именьях наших спор и розница межи грунтами нашими и теж межи грунтами костельными подаванье нашого, а также межи грунтами нашими и шляхетскими и межи тыми именьями, которые вышли з данины нашое дочасне, иж в той речи земленой маем мы и потомки наши, великие князи литовские, так же одным правом, яко и подданые наши Великого князства, судитися, а не иначей.

АРТЫКУЛЪ 21
О ЛИСТЕХ ЗАПОВЕДНЫХ, ИЖ НЕ МАЮТЬ БЫТИ
С КАНЦЛЯРЕИ НАШОЕ ВЫДАВАНЫ

Теж обецуем, иж листов наших заповедных на продолженье справедливости людское, яко кольвек повстегаючи або задерживаючи ее от тых часов напотом до всяких судов, мы сами и потомки наши великие князи литовские давати не будем, кром только тых причин нижей описаных. Первое, коли бы хто о Речи Посполитое у неприятелей наших у везенью был; другое, коли бы хто на службе нашой и Речи Посполитое в посельстве до земль чужих або на граниченье паньств наших з паньствы або землями суседов наших заграничных, также и в наших речах господарских властных, за границу с паньств наших послан был, таковым только листы наши мають быти до стороны и вряду даваны.

АРТЫКУЛЪ 22
О ВРЯДНИКОХ ДВОРНЫХ, ВОЕВОДАХ И СТАРОСТАХ УКРАИННЫХ И ЛЮДЯХ СЛУЖЕБНЫХ, ЖЕ СЕ С ПРАВА ВЫМОВЛЯТИ НЕ МАЮТЬ

Забегаючи мы, господар, продолженью справедливости людское, уставуем, иж врядники наши дворные, панове печатари, маршалки, подскарбие, писары, секрэтары и вси иные врядники и слуги наши дворные, также воеводове, старостове украинные и теж люди служебные, езные и пешие, в полю и на замкох будуючие, которие без рушенья посполитого за пенези служать, так ротмистры сами, яко и товаришы их будучи з именей своих до которого ж кольвек вряду або и перед маестат наш водле права позвани под часом покою в князстве Литовском не мають и не будуть мочы з отказу правного за бавою таковых служб своих вымовлятисе. И мы, господар, таковых листы нашими от права вымовляти не маем. Але кождый з них повинен будеть поступком правным або сам, або через умоцованого своего за позвы становитисе и усправедливяти, вынявшы тых, которые на службе Речи Посполитое або посельством в справах земских забавены будуть, што он по звороченью с тое послуги на перших рокох будучи позваный, явне оказати и усправедливитисе на другую послугу, не отъеждчаючи, маеть.

АРТЫКУЛЪ 27
О ЛИСТЕХ ЖЕЛЕЗНЫХ, КОМУ МАЮТЬ БЫТЬ ДАВАНЫ

Теж уставуем, иж листы железные с канцляреи нашое не мають быти даваны тым, которые маетности свои на збыткох марне утратили и за токовыми збыточными утратами в долги попали. Але тым маем давати таковые листы, которые в долги пришли и в убоство попали з божьего допущенья, то ест ижбы огнем погорели або маетности их стонули, або бы от розбою, або от непрыятеля нашего забраны были, або хто бы теж для Речи Посполитое ку утрате и убоству и ку долгом пришол, также купцом и иным людем упалым, окром жидов.

АРТЫКУЛЪ 28
КОМУ БЫ ШЛО О ЧЕСТЬ, ЯКО БОРЗДО СПРАВЕДЛИВОСТЬ УЧИНЕНА БЫТИ МАЕТ

Теж обецуем и будем повинни кождому с подданых наших, кому бы шло о честь, прудкую а неотволочную справедливость учинити на первшом близкопришлом сойме великом вальном с паны радами нашими Великого князства Литовского без всякое отволоки. А естли быхмо на первшом сойме для затрудненья справ Речи Посполитое того судити не могли, ино вжо на другом сойме конечно то скончити маем. А до розсудку нашого вшелякая примовка або обвиненье почстивости оного обвиненного ничого не маеть шкодити.

АРТЫКУЛЪ 29
О МЫТАХ НОВЫХ И О ВОЛЬНОСТИ ЗАСАЖЕНЬЯ МЕСТЕЧОК, И О БУДОВАНЬЮ МОСТОВ АБО ГРОБЕЛЬ В ИМЕНЬЯХ ШЛЯХЕТСКИХ

Теж уставуем и приказуем, абы жадин чоловек в том паньстве нашом Великом князстве Литовском не смел новых мыт вымышляти ани на дорогах, ни на мостех, ани на греблях, ани на реках, ани на перевозех, ани в торгох, ани на местечках и стодолах або корчмах, на гостинцах, в именьях своих, кромя которые бывали зстародавна уставлены, або мели бы на то листы продков наших або наши. …А которые здавна за привильями и листами нашими мыто и мостовое на именьях своих беруть, тые властным накладом своим в тых именьях своих на дорогах, гати, мосты, гребли, ровы направовати мають. …Так теж врядники и мытники наши по дорогах, местечках и по селах наших господарскихъ и теж князских, паньских и земянских, где первей мыта не бирано, часу праздников и сходов жадный мыт и торгового вымышляти и брати не мають. …Так теж и езы на реках портовых, где зстародавна бывали, хто бы ставил, тогды предсе маеть местца зоставляти так слушные, абы езом або тамованьем никому се шкода не стала. И таковых речей воеводове, старостове и державцы наши должны кождый в державе своей мають досмотрати. А новых мыт абы на реках портовых, на ставех и на греблях не было. Так теж на езох абы проходы слушные без завад на реках были заставованы. А хто бы з обывателей того паньства нашого якого кольвек стану и народу шляхетского для примноженья собе пожитку хотел на грунте своем местечко новое садити, то ему вольно будеть учинити, и торговое в нем водлуг давного звыклого обычаю, яко се то в местечкох инших князских и паньских заховуеть, установити.

АРТЫКУЛЪ 30
О НЕБРАНЬЮ МЫТА ОТ ШЛЯХТЫ И ПОДВОД ИХ

Теж з ласки и доброти нашое господарское князем, паном радом, духовным и светским, шляхте в том паньстве нашом даем тую вольность на водах, на дорогах, то ест сухим путем и воденым, на торгох и на мостех, так по именьях наших, яко и по их властных, спущати, провадити и продавати добровольне з их властных гумен кождому его роботы правдивое его збожъе, а не купленое, от того не маеть быти мыто давано.

АРТЫКУЛЪ 32
ХТО БЫ ПОД КИМ ШТО УПРОСИЛ, А ТОМУ НАПЕРОД ДАНО

Уставуем теж, хто бы под ким именье, люди, земли у нас, господара, упросил и в привилью бы то собе описал, а в того бы, под ким то он собе упросил, первей была на дате або на привилью нашом описано и то ему потвержоно, и того он поживал и в держанью был, тогды таковый первый привилей або лист при моцы маеть зостати. А за ним тот, кому дано тую реч держати и поживати, маеть водлуг листов и потверженья нашого первшого, а последние листы в ни во што обернены будуть. Также се мають розумети и о листех на вряды.

АРТЫКУЛЪ 34
О НЕДАВАНЬЮ ДВОХ ДОСТОЕНЬСТВ
АБО ВРЯДОВ ОДНОЙ ОСОБЕ

За прозбою всих станов Великого князства Литовского бачечы мы, господар, з лепшим пожитком и оздобою Речи Посполитое, гды ж дыгнитарство и вряды два судовые одной особе даваны не будуть. Прото уставуем и мети то хочем и полнити обецуем, што ж одной особе бы назацнейшой и назаслуженшой двух дыгнитарств в лавицы рады нашое, так теж двух врядов, земских и дворных и староств судовых, от сего часу и на вси потомные часы давати не маем. А хто бы якое ж кольвек дыгнитарство в ряде нашой албо вряд дворный, земский, будь теж староство судовое против сего статуту одержал, такового владзы нихто подлечи не будеть повинен. И овшем хто кольвек его перед нас, господара, на сейм позоветь, тогды на первшом року яко на завитом стати маеть. И станеть ли албо не станеть, мы, господар, там же на том року оного дыгнитарства албо вряду судового, о которий будеть позван, отсудити маем, а иншому дать. А тому, хто о то его позоветь, тот же позваный сто коп грошей заплатити повинен будеть, и то на маетности его отправлено быти маеть, не складаючи роков статутовых.

РОЗДЕЛ ВТОРЫЙ
О ОБОРОНЕ ЗЕМСКОЙ

АРТЫКУЛЪ 1
О ПОВИННОСТИ, ЯКО ВСИ ОБЫВАТЕЛИ ТУТОШНЕГО ПАНЬСТВА СЛУЖБУ ЗЕМСКУЮ СЛУЖИТИ МАЮТЬ

Уставуем теж с прызволеньем рад наших и всих станов подданых наших паньства того Великого князства Литовского, иж вси станы духовные и светские, княжата, панята и врядники земские, дворные, дворане и земяне, шляхта хоруговная и вдовы, и теж татарове и мещане мест наших, маючи именья, земские, и кождый от вышшого до низшого стану никого не выймуючи, лета зуполные маючие, часу потребы з нами и потомки нашими або при гетманех наших винни будуть сами особами своими войну служити и выправовати на службу военную, коли бы кольвек была потреба водле уфалы земское з соймов вальных, яко на он час будеть потреба указывати, звлаща, гды бы рушенье посполитое было уфалено, то ест яко з людей отчизных и похожих и з именей яко отчизных, матерыстых, так выслужоных, и купленых, и яко кольвек набытых.

…А хто бы кольвек с тых подданых наших шляхты и рицерства всякого, также и всякого стану, маючи именья земские, войны не служил, або приехавшы на рок положоный, не пописалсе, а хотя бы и пописалсе, а шиху не дождал, або, и шиховавшися без воли нашое або гетмана нашого великого проч поехал, тот именье свое все тратить на Речь Посполитую и на нас, господара, под тым обычаем, яко бы войны не служил. И для того ж мы, господар, обецуем тот вряд гетманьство великое годным и досветчоным людем народу шляхетского, родичом стародавным тутошнего паньства нашого Великого князства Литовского давати и тое местце засаживати.

АРТЫКУЛЪ 2
О ПОСТАНОВЕНЬЮ И ОБОРОНЕ ЗЕМСКОЙ

Обецуем и уставуем вечными часы, иж гды будеть потреба против которого неприятеля нашого обороны земское сему паньству нашому Великому князству Литовскому альбо вальку вести, тогды мы сами, господар, и с паны радами нашими не маем и не будем мочы того учинити, ани серебщизны и плату никоторого и ниякого побору установляти так на подданых князских, паньских и земяньских, яко теж и на местех и подданых наших господарских, али ж первей съем великий валный зложившы. На который съем за росказаньем и листы нашыми будуть повинни вси станы, сойму належачые, зъехатисе и там, на сойме, мы, господар, и з их милостью паны радами и послы земскими, с порадою и згодным призволеньем их таковые речы о войне намовляти и становити маем. И який способ сполне за уфалою всих станов на сойме намовлен и постановлен будеть, таковым порадком отправоватисе маеть, а не иначей. А без сойму и позволенья всих станов войны вщинати и вести не маем.

АРТЫКУЛЪ 3
О НЕВЫЗВОЛЕНЬЕ З ВОЙНЫ ЛИСТЫ НАШИМИ
И ТЕЖ КОГО ВЫЗВОЛЯТИ ВОЛЬНО

Теж уставуем, иж мы не маем жадного з войны от службы земское так словным росказаньем, яко и через листы нашы вызволяти и з войска отпущати. Так теж и гетманове наши не будуть мочы вызволяти и з войска отпущати, кром тых врядников и слуг нашых, которых мы, господар, на он час для послуг нашых и справ земских зоставим…

РОЗДЕЛ ТРЕТИЙ
О ВОЛНОСТЯХ ШЛЯХЕТСКИХ И О РОЗМНОЖЕНЬЮ ВЕЛИКОГО КНЯЗСТВА ЛИТОВСКОГО

АРТЫКУЛЪ 1
О РОЗМНОЖЕНЬЮ ВЕЛИКОГО КНЯЗСТВА ЛИТОВСКОГО

Мы, господар, обецуем теж и шлюбуем то за себе и за потомки наши, великие князи литовские, под тою ж присегою нашою, которую есмо учинили всим обывателем всих земль Великого князства Литовского, иж тое то славное паньство Великое князство и вси земли, ку нему здавна и тепер належачие, в славе, тытулех, столицы, зацности, владзы, можности, росказыванью и в инших всяких належностях и прислухиванью, и теж в границах, ни в чом уменшивати и уймовати або понижати не маем. И овшем ещо всего того примножати хочем и будем. И хотя бы пан бог з ласки своее светое нам, господару, узычити рачил паньства иного або и королевства, тогды предсе сего паньства нашого Великого князства Литовского, князей, панов рад, духовных и светских, и всих врядников земских и дворных, шляхту, рицерства и всих иных станов ни в чом не понижати, але от всякое легкости и пониженья стеречы и боронити будем с помочью божою, стараючисе о примноженье и вывышенье того паньства и всих достойностей, оздоб и пожитков з набольшою пилностью и усилованьем нашым.

АРТЫКУЛЪ 2
О ВОЛНОСТЯХ ШЛЯХЕТСКИХ

Также мы, господар, обецуем словом нашим за нас и за потомки нашы, великие князи литовские, под тым же обовязком нашым, яко вышей у першом артыкуле ест описано, иж всих князей и панов рад, яко духовных, так и светских и всих врядников земских и дворных, панов хоруговных, шляхту, рицерства, мещан и всих людей посполитых у Великом князстве Литовском и во всих землях того паньства, маем заховати при свободах и волностях хрестияньских, в которых они, яко люди волные, волно обираючи зстародавна и з вечных своих продков собе панов а господарей великих князей литовских, жили и справовалисе прикладом и способом волных паньств хрестияньских, ровнуючи а однако маючи, и тых вольностей уживаючи, з суседы и братьею своею рицерством и иными станы народу коруны польское, а особливе над то при свободах и вольностях на привильях и листех великих князей литовских, продков наших. И от нас им так всим, яко и кождому зособна, на достоенствы, вряды, на именья, на люди, на грунты и на што ж кольвек даных, и што ещо будуть даваных вперод непорушне и неотменне вечными часами ховати. И хто бы теж што хотя без привильев, за отчизным правом и яким кольвек обычаем набытым, именей людей и грунтов своих в держанью был за продков наших королей их милости полских и великих князей литовских Владислава, Ягейла и брата его Витольта, Жигимонта, великого князя Владислава Ягейлового сына Казимира Третего, Ягейлового сына Яна Ольбрихта, Александра, Жигимонта Першого и сына его Жигимонта Августа и Генрыка, за которого кольвек с тых панованья и теж за нашого щасливого панованья, тые сами с потомки и близкими своими и тепер то держати вечне мають и будуть. А о таковых добрах и грунтех шляхетских, абы вонтпливость жадная не была, волно завжды зо всими пожитками, которые бы се кольвек на их грунтех показовали, теж и крушцы всякие, и окна сольные зоставати мають. А мы и потомкове наши перекажать им не маем часы вечными вольного уживанья.

АРТЫКУЛЪ 3
О ЗАХОВАНЬЮ В ПОКОЮ ВСИХ ПОДДАНЫХ НАШИХ, ОБЫВАТЕЛЕЙ ТОГО ПАНЬСТВА З СТОРОНЫ РОЗНОГО РОЗУМЕНЬЯ И УЖИВАНЬЯ НАБОЖЕНЬСТВА ХРЕСТИЯНЬСКОГО

А иж теж привильем и поприсяженьем нашим ест утвержоно покою межы розными в релии стеречы.

…обецуем и обовезуемся под верою под почстивостью и сумненем нашим наперод жадного розорванья межы собою не чынить, ани розлученья жадного допустить… одной нероздельной Речи Посполитое ани одна часть без другое, пана собе обирати, ани спикненьем особливым з иншыми нарабляти, але подлуг местца и часу, тут назначоного, зъехатисе до громады корунное и спольне а спокойне тую справу обиранья пана водлуг воли божое до скутку слушного привести. А иначей на жадного пана не позволяти, одно с таковою певною а меновитою смовою, иж нам первей права вси, привилья и волности наши, которые суть и которые ему подадим, по обранью поприсегнути маеть.

А меновите то поприсегнути: покой посполитый межы розорваными и розными людьми в вере и набоженстве захо.